Asistence speciálně pedagogická

Asistence speciálněpedagogická je přiznána žákům s PUP MZ, kteří v důsledku svého postižení nemohou ani s využitím kompenzačních pomůcek samostatně vykonat maturitní zkoušku nebo některou její část.

Asistentem se pro účely maturitní zkoušky rozumí osoba, která poskytuje asistenci konkrétnímu žákovi průběžně během školního roku (stálý asistent pedagoga; osobní asistent) nebo jiná osoba jednorázově pověřená touto funkcí právě za účelem asistence u maturitní zkoušky. Může jím být pouze zletilá osoba, která je schopná asistovat konkrétnímu žákovi v souladu s jeho vzdělávacími potřebami a splňuje požadavky na asistenty.

Asistent může vykonávat jednu nebo více funkcí podle následujícího vymezení:

Funkce asistenta včetně upřesnění jeho konkrétní činnosti jsou uvedeny v doporučení školského poradenského zařízení.

Přidělení konkrétního asistenta (i náhradního asistenta) konkrétnímu žákovi je v kompetenci ředitele školy. Ředitel se rozhoduje na základě doporučení školského poradenského zařízení, konzultace s učiteli o dosavadním způsobu výuky žáka, konzultace žákem samotným (nebo jeho zákonnými zástupci) a dalšími zainteresovanými osobami. 

Úlohou asistenta je pomoci žákovi minimalizovat vnější překážky a důsledky postižení při zkouškové situaci. Jedná se např. o pomoc s orientací a mobilitou v budově školy, s polohováním žáka, s přípravou a obsluhou pomůcek, se zápisem odpovědí do záznamového archu, se čtením textu apod. Ředitel při výběru asistenta (i jeho náhradníka) preferuje osobu, na kterou je žák zvyklý, která má zkušenosti s konkrétním žákem a je schopna s žákem účelně komunikovat (rozumí žákově mluvě apod.), před osobou žákovi dosud neznámou. Asistentem žáka může být i jeho rodinný příslušník.

Některé funkce asistenta mohl až dosud vykonávat učitel při vyučování (předčítání zadání, udržování žákovy pozornosti apod.), a žák tedy neměl k sobě přiděleného stálého asistenta, ačkoli asistenci v širším slova smyslu ke své práci potřeboval; i takovýto žák má na základě doporučení školského poradenského zařízení na asistenci nárok.

V případě, že asistent není zaměstnancem školy, uzavře s ním ředitel školy pracovněprávní vztah pro výkon asistence v rámci maturitní zkoušky (včetně vyzkoušení asistence před MZ).

Seznámení s pravidly asistence

Asistent je ředitelem školy nebo jím pověřenou osobou seznámen s pravidly asistence v rámci maturitní zkoušky a písemně se zaváže k jejich dodržování. Ředitel školy zajistí seznámení s pravidly asistence v rámci maturitní zkoušky i u příslušných zadavatelů a členů zkušební komise (týká se zadavatelů a členů zkušební komise, kteří zadávají zkoušku žákům s PUP MZ využívajícím asistenční služby). O seznámení s pravidly asistence a o uskutečnění výše zmíněného setkání včetně vyzkoušení způsobu asistence je veden písemný záznam [PDF, 502 kB].

Ředitel zajistí vzájemné seznámení žáka a asistenta (i náhradního asistenta) a vyzkoušení asistence v rozsahu 1–4 hodin v měsíčním předstihu před maturitní zkouškou. V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, zajistí ředitel vzájemné seznámení žáka a asistenta (i náhradního asistenta) a vyzkoušení asistence v minimálně týdenním předstihu před maturitní zkouškou.

Na činnost asistenta v průběhu maturitní zkoušky dohlíží zadavatel. Zadavatel je mj. oprávněn vykázat z učebny osobu zajišťující asistenci žákům s PUP MZ v případě, že vážně nebo opakovaně porušila podmínky stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiným způsobem narušila průběh zkoušek.

Základní pravidla pro výkon funkce asistenta

  • Asistent může plnit několik asistenčních funkcí zároveň (může např. plnit funkci zapisovatele a zároveň předčitatele – viz dále); jeden žák má k sobě nejvýše jednoho asistenta;
  • Může asistovat více žákům zároveň, pokud to umožňuje povaha asistence vyplývající z funkce/funkcí, kterou/které zastává [PDF, 382 kB].
  • Pravidla pro asistenty  [PDF, 455 kB]

Asistence technická

Technickým asistentem se pro účely maturitní zkoušky rozumí pověřená zletilá osoba schopná provádět technickou asistenci žákovi/žákům. Technický asistent zodpovídá za zajištění a funkčnost technických kompenzačních pomůcek žáka/žáků včetně všech potřebných komponentů a řeší případné problémy technického charakteru v průběhu MZ. 

Technický asistent (i náhradní technický asistent) není uveden jako asistent žáka v doporučení školského poradenského zařízení, ale je ustanoven ředitelem školy tehdy, pokud alespoň jeden žák bude v průběhu maturitní zkoušky používat technickou kompenzační pomůcku (např. PC). Technický asistent se řídí pravidly pro technické asistenty  [PDF, 424 kB]; je s nimi ředitelem školy nebo jím pověřenou osobou seznámen a zaváže se k jejich dodržování během maturitní zkoušky. V případě, že technický asistent není zaměstnancem školy, uzavře s ním ředitel školy pracovněprávní vztah pro výkon asistence v rámci maturitní zkoušky.

Ředitel zajistí vzájemné seznámení žáka/žáků a technického asistenta (i náhradního asistenta) v takovém předstihu, aby si žák mohl technickou pomůcku vyzkoušet 1–3 měsíce před maturitní zkouškou. O seznámení s pravidly pro technického asistenta a o uskutečnění výše zmíněného setkání včetně vyzkoušení technických pomůcek je veden písemný záznam[PDF, 424 kB] 

Technický asistent není přidělen konkrétnímu žákovi/žákům; je přidělen na učebnu/y, ve které/kterých vykonávají maturitní zkoušku žáci používající technické kompenzační pomůcky. Technický asistent tedy může asistovat více žákům zároveň. Není možné, aby technický asistent plnil zároveň některou z funkcí speciálně pedagogické asistence.

Na činnost technického asistenta v průběhu maturitní zkoušky dohlíží zadavatel. Zadavatel je mj. oprávněn vykázat z učebny osobu zajišťující technickou asistenci žákům s PUP MZ, a to v případě, že vážně nebo opakovaně porušila podmínky stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiným způsobem narušila průběh zkoušek.

Tlumočení

Dle školského zákona mají neslyšící a hluchoslepí žáci (tj. žáci, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí)1 právo na tlumočení do/z českého znakového jazyka nebo jiných komunikačních systémů. Pro potřeby maturitní zkoušky jsou tito žáci, kteří v komunikaci preferují český znakový jazyk nebo jiné komunikační systémy, zařazeni do kategorie sluchové postižení, skupina 3.

Tlumočník

Tlumočníkem se pro účely maturitní zkoušky rozumí osoba, která tlumočí konkrétnímu žákovi průběžně během školního roku, nebo jiná osoba jednorázově pověřená touto funkcí právě za účelem tlumočení u maturitní zkoušky. Tlumočníkem může být pouze zletilá osoba schopná tlumočit z/do českého znakového jazyka nebo jiného komunikačního systému, kterým žák komunikuje.Tlumočník musí mít tlumočnické vzdělání; výhodou je tlumočnická praxe v předmětu, ze kterého žák koná maturitní zkoušku.

Potřeba tlumočení v rámci maturitní zkoušky musí být výslovně uvedena v doporučení poradenského zařízení a musí korespondovat s dosavadním způsobem výuky žáka, tzn., že žák je na komunikaci prostřednictvím českého znakového jazyka nebo jiného komunikačního systému zvyklý. Přidělení tlumočníka konkrétním žákům je v kompetenci ředitele školy. V případě, že tlumočník není zaměstnancem školy, uzavře s ním ředitel školy pracovněprávní vztah pro výkon tlumočení v rámci konání maturitní zkoušky.

Tlumočník je ředitelem nebo jím pověřenou osobou seznámen s pravidly tlumočení v rámci maturitní zkoušky [PDF, 343 kB] a písemně se zaváže k jejich dodržování.Ředitel zajistí minimálně v měsíčním předstihu před maturitní zkouškou vzájemné seznámení žáka a tlumočníka v rozsahu 1 – 4 hodin za účelem vyzkoušení funkčnosti tlumočení. O seznámení s pravidly tlumočení a o uskutečnění výše zmíněného setkání žáka a tlumočníka včetně vyzkoušení funkčnosti tlumočení je veden písemný záznam [PDF, 343 kB].

K testovému sešitu didaktických testů společné části MZ je přiloženo CD s videonahrávkami překladů do českého znakového jazyka. Zadání zkoušek jsou přeložena následovně: u zkoušek z českého jazyka v úpravě pro neslyšící a anglického jazyka v úpravě pro neslyšící jsou přeloženy úvodní pokyny pro práci s testovým sešitem a instrukce úloh, u zkoušky z matematiky je přeložen obsah celého testového sešitu.

V případě, že žák preferuje jiný, řídce používaný komunikační systém, je přítomen tlumočník přímo v učebně a na vyžádání překládá následovně: u zkoušek z českého jazyka v úpravě pro neslyšící a anglického jazyka v úpravě pro neslyšící překládá pouze úvodní pokyny pro práci s testovým sešitem a instrukce úloh, u zkoušky z matematiky překládá obsah celého testového sešitu. Tlumočník může tlumočit i skupině žáků, pokud žáci používají stejný komunikační systém.

V případě živého tlumočení je vhodné pořídit videozáznam z celého průběhu zkoušky pro potřeby případného odvolání žáka na výsledek zkoušky.


1 Pojmy „neslyšící“, „hluchoslepí“ a „další komunikační systémy“ jsou definovány v zákoně č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (v platném znění).

2 Ředitel školy zajistí seznámení tlumočníka, příslušných zadavatelů a členů zkušební komise s pravidly tlumočení v rámci maturitní zkoušky (týká se těch zadavatelů a členů zkušební komise, kteří zadávají zkoušku žákům s PUP MZ využívajícím tlumočnických služeb).

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.