Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) takto:

Pro účely této vyhlášky se rozumí žákem s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky žák nebo uchazeč uvedený v § 16 odst. 9 školského zákona, žák nebo uchazeč s vývojovými poruchami učení nebo zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho potřebám.

Na základě Přílohy č. 2 vyhlášky 177/2009 Sb. jsou žáci s PUP MZ členěni do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení, v Příloze č. 3 vyhlášky jsou pak definovány možnosti uzpůsobení maturitní zkoušky.

Všichni žáci přihlášení k maturitní zkoušce konají jak profilovou, tak společnou část maturitní zkoušky, v rámci společné části konají povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury a pro druhou povinnou zkoušku si volí mezi matematikou a cizím jazykem.

Maturitní zkouška pro žáky s PUP MZ se liší v:

  1. přihlašování k MZ;
  2. podmínkách pro konání maturitní zkoušky;
  3. úpravě zkušebního schématu.  

Přihlašování k MZ

Spolu s přihláškou k maturitní zkoušce žák odevzdá řediteli školy doporučení školského poradenského zařízení, které obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání MZ, údaje o úpravách podmínek pro konání didaktických testů a profilových zkoušek, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky.

Ředitel školy na základě doporučení uvede v přihlašovací aplikaci u každého žáka příslušnou kategorii a skupinu PUP MZ z doporučení. Žáci s PUP MZ nemohou při zkoušce sedět ve společných učebnách s žáky bez PUP MZ z důvodu odlišných časových limitů zkoušek.

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Mezi možná uzpůsoební podmínek patří například navýšení časového limitu, umístění žáků s PUP MZ do samostatné učebny/učeben, možnost použití individuálních kompenzačních pomůcek, formálně upravená zkušební dokumentace, možnost alternativního způsobu zápisu odpovědí, možnost využití podpory asistenta nebo služeb tlumočníka, vynechání poslechu u žáků se sluchovým postižením aj.

Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ v žádném případě nezahrnuje prominutí některých úloh v didaktickém testu, „ulehčení“ zkoušek nebo vynechání určitého obsahu. Návrh na úpravu podmínek pro konání didaktického testu jsou uvedeny v části A doporučení, část B je určena pro písemnou práci a část C pak pro ústní zkoušku. Část D se aplikuje na ostatní zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Odlišné zkušební schéma

Navýšení časového limitu pro řešení testů představuje u některých žáků navýšení až o 100 % původního limitu. Z tohoto důvodu není možné u žáků s PUP MZ a u žáků intaktních dodržet stejné zkušební schéma s jednotným koncem testování každé zkoušky. Žáci s PUP MZ mají proto upravené zkušební schéma, zkoušky pro ně sice začínají ve stejný čas jako zkoušky pro žáky intaktní, končí však jindy. V rámci navýšeného časového limitu mají žáci (i opakovaně) nárok na individuální přestávky. Zároveň žáci nemusí celý časový limit využít, když jsou s prací hotovi, mohou odevzdat testové materiály a odejít z učebny.

Hodnocení výsledků zkoušky

Kritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních žáků. Při hodnocení písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků se zohledňují symptomy uvedené v doporučení vystaveném v ŠPZ (pro písemnou práci jsou symptomy uvedené v části B doporučení, pro ústní zkoušku v části C doporučení). Při hodnocení didaktického testu ve společné části MZ nelze použít části B, C a D doporučení, tyto části jsou určeny pouze pro profilové zkoušky.

Maturitní vysvědčení žáků s PUP MZ a žáků ostatních jsou formálně shodná. Pouze na protokolech o výsledcích společné části MZ je u žáků s PUP MZ uveden kód skupiny a kategorie podle číselníku [PDF, 247 kB]. Výsledky MZ žáků s PUP MZ jsou považovány za naprosto rovnocenné s výsledky žáků, kteří uzpůsobené podmínky nemají.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo