Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

Všichni žáci přihlášení k maturitní zkoušce konají jak profilovou, tak společnou část maturitní zkoušky, v rámci společné části konají povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury a pro druhou povinnou zkoušku si volí mezi matematikou a cizím jazykem, po úspěšném vykonání maturitní zkoušky obdrží maturitní vysvědčení.

Maturitní zkouška pro žáky s PUP MZ se liší v:

  1. přihlašování k MZ;
  2. úpravě uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky;
  3. úpravě zkušebního schématu.  

Přihlašování k MZ

Spolu s přihláškou k maturitní zkoušce žák odevzdá řediteli školy doporučení školského poradenského zařízení, které obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky.

Ředitel školy na základě doporučení specifikuje v přihlašovací aplikaci u každého žáka příslušnou kategorii a skupinu PUP MZ z doporučení. Žáci s PUP MZ nemohou při zkoušce sedět ve společných učebnách s žáky bez PUP MZ z důvodu odlišných časových limitů zkoušek. Z doporučení může vyplývat i požadavek na samostatnou učebnu.

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Patří sem například: navýšení časového limitu, umístění žáků s PUP MZ do samostatné učebny/učeben, možnost použití individuálních kompenzačních pomůcek, formálně upravená zkušební dokumentace, využití individuální techniky pro zápis odpovědí, možnost využít podpory asistenta nebo služeb tlumočníka, vynechání poslechu u žáků se sluchovým postižením aj. Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ v žádném případě nezahrnuje prominutí některých částí zkoušek, „ulehčení“ zkoušek nebo vynechání určitého obsahu. Upravené zkoušky ověřují stejné vědomosti a dovednosti jako zkoušky neupravené.

Žáci zařazení do skupiny 1 a 2-N zapisují do záznamových archů (případně mohou písemné práce zapisovat na PC mají-li tuto možnost uvedenu ve svém doporučení), ostatní žáci zařazení do skupiny 2 a 3 mohou odpovědi zapisovat i přímo do testového sešitu nebo na samostatné listy papíru (např. speciálním psacím náčiním se širokou stopou, prostřednictvím Pichtova psacího stroje, na PC, případně za pomoci asistenta). Žák si zvolí způsob, jakým bude své odpovědi zapisovat, a dodrží jej po celou dobu zkoušky (není možné, aby žák psal např. část písemné práce na počítači a část do záznamového archu).

V případě, že žák zapisuje své odpovědi v rámci didaktického testu do testového sešitu, na volné listy, na Pichtově psacím stroji, nebo na PC, zajistí ředitel školy osobu, která po skončení zkoušky vše přepíše do záznamového archu žáka, aby odpovědi mohly být následně centrálně vytěženy. V případě písemných prací se přepisují odpovědi pouze při zápisu na Pichtově psacím stroji. Pokud žák píše písemnou práci na PC, tiskne se tento text do záznamového archu žáka. Následně by si žák měl zkontrolovat správnost a úplnost vytištěného textu. 

Odlišné zkušební schéma

Navýšení časového limitu pro řešení testů představuje u některých žáků navýšení až o 100 % původního limitu. Z tohoto důvodu není možné u žáků s PUP MZ a u žáků intaktních dodržet stejné zkušební schéma s jednotným koncem testování každé zkoušky, resp. každé části zkoušky. Žáci s PUP MZ mají upravené zkušební schéma, zkoušky začínají ve stejný čas, končí však jindy. V rámci navýšeného časového limitu mohou žáci (i opakovaně) konat individuální přestávky. Zároveň žáci nemusí časový limit využít, tzn., když jsou s prací hotovi, odevzdají testové materiály a odcházejí z učebny.

Hodnocení výsledků zkoušky

Kritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních žáků. Při udělování bodů za jednotlivá podkritéria při hodnocení PP nebo ÚZ je zohledňováno doporučení vystavené ŠPZ. Modifikované zkoušky z ČJ a AJ pro neslyšící žáky (SP-3) mají vlastní metodiku hodnocení.

Maturitní vysvědčení žáků s PUP MZ a žáků ostatních jsou formálně shodná. Pouze na protokolech o výsledcích společné části MZ je u žáků s PUP MZ uveden kód skupiny a kategorie podle číselníku [PDF, 28 kB].

Výsledky MZ žáků s PUP MZ jsou považovány za naprosto rovnocenné s výsledky žáků, kteří uzpůsobené podmínky nemají.

Ke stažení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo