K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (a tím de facto k zařazení mezi žáky s PUP MZ) je třeba předložit doporučení školského poradenského zařízení, které vypracuje vyškolený pracovník příslušného speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ. Na této přihlášce zaškrtne, že žádá o přiznání uzpůsobení podmínek, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.

Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny podle typu vzdělávacích potřeb a míry požadovaných uzpůsobení, o úpravách podmínek pro konání didaktických testů a profilových zkoušek, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky (v profilové části).

Doporučení vzniká ve spolupráci mezi školským poradenským zařízením, žákem samotným, resp. jeho zákonnými zástupci a školou žáka. Díky této spolupráci je zajištěno, že uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky konkrétního žáka je v souladu se způsobem, jakým byl do té doby vzděláván na střední škole.

Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z doporučení vyplývá, že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá déle než jeden rok. V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění s výjimkou žáků zařazených do skupiny SPUO-1 trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, uzpůsobí ředitel školy podmínky pro konání maturitní zkoušky v dohodě s daným školským poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním dle vyhlášky.

Pokud k nějaké změně dojde po přihlášení žáka a jedná-li se o potřebu uzpůsobení vyžadující úpravu zkušební dokumentace či o jinou logistickou změnu, která je zajišťována centrálně, je nutné ji co nejdříve nahlásit Centru, aby mohla být včas zjednána veškerá individuální opatření.

Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek vydané před 15. říjnem 2020 (tj. přede dnem nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 177/2009 Sb.) lze použít i pro maturitní zkoušku konanou po tomto datu. Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání písemné práce a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka vydané přede dnem nabytí účinnosti novely vyhlášky je platné i pro konání písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka v profilové části podle § 14a až 14d vyhlášky.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo