K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (a tím de facto k zařazení mezi žáky s PUP MZ) je třeba předložit doporučení školského poradenského zařízení, které vypracuje vyškolený pracovník příslušného speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.

Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny podle typu vzdělávacích potřeb a míry požadovaných uzpůsobení, konkrétní popis uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb a popis úprav hodnocení písemného nebo ústního projevu žáka.

Doporučení vzniká ve spolupráci mezi školským poradenským zařízením, žákem samotným, resp. jeho zákonnými zástupci a školou žáka. Díky této spolupráci je zajištěno, že žákovo uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky je v souladu se způsobem, jakým byl do té doby vzděláván na střední škole.

Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z doporučení vyplývá, že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá déle než jeden rok.

V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění s výjimkou žáků zařazených do skupiny SPUO-1 trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, uzpůsobí ředitel školy podmínky pro konání maturitní zkoušky v dohodě s daným školským poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním dle vyhlášky.

Jedná-li se o potřebu uzpůsobení vyžadující úpravu zkušební dokumentace či o jinou logistickou změnu, která je zajišťována centrálně, je nutné ji co nejdříve nahlásit Centru, aby mohla být včas zjednána veškerá individuální opatření.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo