Profilová část maturitní zkoušky se od školního roku 2020/2021 skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek, jejichž počet stanoví pro každý obor rámcový vzdělávací program (RVP) a nově také ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka.

Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky zařadit pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž součet týdenních vyučovacích dob v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají.

Ředitel školy určí nabídku povinných i nepovinných zkoušek, včetně formy a témat těchto zkoušek nejpozději 7 měsíců před konání první zkoušky profilové části maturitní zkoušky a zveřejní tyto informace na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro školní rok 2020/2021 tak mohl ředitel školy mimořádně učinit nejpozději do 29. října 2020.

Termíny konání

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období uskuteční v období od 1. června 2021 do 23. července 2021, praktické zkoušky je možné konat až do 27. srpna 2021. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky lze konat od 19. dubna 2021. Konkrétní termíny konání povinných i nepovinných profilových zkoušek stanoví ředitel školy. Stanovené termíny zveřejnil je do 31. března 2021 na webových stránkách školy a seznámí s nimi žáky. Ředitel školy mohl do 31. května 2021 změnit termín konání praktické zkoušky vyhlášený na měsíc srpen 2021 tak, aby se konala v jiném termínu v měsíci srpnu 2021.

V podzimním zkušebním období se zkoušk yprofilové části uskuteční v období od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 13. října 2021. Konkrétní termíny konání zkoušek stanovuje ředitel školy.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se za standardních podmínek konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, přičemž není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, či jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části. Z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného předmětu (cizího jazyka) dvakrát.

V souladu s opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy platí pro konání těchto zkoušek ve školním roce 2020/2021 zvláštní pravidla.

Žáci posledních ročníků ve školním roce 2020/2021

Žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku,:

  1. Nemusí konat profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Žáci se však mohou rozhodnout, že tyto zkoušky vykonají (mohou se rozhodnout, že vykonají dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě zkoušky), úmysl zkoušky vykonat sdělí řediteli školy nejpozději do 30. dubna 2021. Pokud se zkoušky nezúčastní (ať již omluveni nebo neomluveni) nebo ji vykonají neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebudou z příslušného předmětu hodnoceni, neúspěch u zkoušky tedy neovlivní celkové hodnocení maturitní zkoušky. 
  2. Zkoušku z cizího jazyka, který si nezvolili ve společné části, budou konat pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Žáci, kteří konali maturitní zkoušku v řádném termínu podle zákona č. 135/2020 Sb.

Žáci, kteří konali maturitní zkoušku v řádném termínu podle zákona č. 135/2020 Sb. (žáci posledních ročníků ve školním roce 2019/2020), konají profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky (tj. nekonají písemné práce).

Ostatní žáci 

Ostatní žáci, kteří nespadají do výše uvedených kategorií, konají profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka standardně formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Ředitelé středních škol mají možnost rozhodnout o možnosti nahrazení jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem).

V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (např. na gymnáziích směřuje výuka v cizím jazyce na dosažení úrovně B2, v dalším cizím jazyce pak na úroveň B1). Totéž může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka. Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro možnost nahrazení zkoušky je rozhodující počet profilových zkoušek, ke kterým se žák přihlásil na přihlášce k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020, nikoliv počet zkoušek, které bude dobrovolně či povinně konat.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2020/2021 podává žák řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 30. dubna 2021 (termín je mimořádně posunut o 1 měsíc). 

Doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky předloží žák řediteli školy nejpozději 5 dní před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. Pokud žák nemůže k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které jazykovou zkoušku konal.

Další profilové zkoušky

Profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem (vyjma zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka) se mohou konat následujícími formami, popř. kombinací těchto forem:

  • písemná zkouška
  • praktická zkouška
  • ústní zkouška
  • maturitní práce s obhajobou

V případě maturitní práce s obhajobou je pro jarní zkušební období zkrácena lhůta, dokdy ředitel školy určí zadání maturitní práce a vedoucího maturitní práce. Nově tak musí učinit nejpozději 3 měsíce (lhůta je zkrácena o 1 měsíc) před termínem obhajoby maturitní práce. Nejpozději 1 měsíc před termínem obhajoby maturitní práce stanoví oponenta maturitní práce.

Navýšení počtu opravných zkoušek pro konání praktické zkoušky a možnost konání praktické zkoušky v mimořádném termínu

Na základě dodatku ze dne 28. dubna 2021 [PDF, 3,83 MB] k opatření obecné povahy, které upravuje model maturitní zkoušky, je žákům, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, navýšen počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky.

Ostatním maturantům, kteří jsou v jarním zkušebním období přihlášeni ke konání praktické zkoušky, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé praktické zkoušky, ke které jsou přihlášeni; počet opravných zkoušek bude o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky navýšen také těm maturantům, kteří se přihlásí ke konání praktické zkoušky až v podzimním zkušebním období 2021. Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou. Nemůže tedy nastat situace, že by osoba měla
čtyři opravné zkoušky.

Maturantům, kteří jsou přihlášeni ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kteří u této zkoušky neuspějí, nebo kteří se v souladu se školským zákonem omluví z konání této zkoušky, bude umožněno konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu.

Pro žáky, kteří u praktické zkoušky konané v období od 19. dubna 2021 do 5. srpna 2021 neuspějí nebo se z jejího konání omluví, stanoví ředitel školy mimořádný termín tak, aby se zkouška konala ještě v jarním zkušebním období 2021, ale nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy daný žák měl konat nebo konal praktickou zkoušku, nejpozději však 27. srpna 2021.

V případě žáků, kteří u praktické zkoušky konané v období od 6. srpna 2021 do 27. srpna 2021 neuspějí nebo se z konání této zkoušky omluví, stanoví ředitel školy mimořádný termín tak, aby se zkouška konala v podzimním zkušebním období 2021, a to nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy měl daný žák praktickou zkoušku konat nebo ji vykonal neúspěšně.

Podmínkou pro konání praktické zkoušky v mimořádném termínu je podání písemné přihlášky řediteli školy ve lhůtě stanovené dodatkem k opatření [PDF, 3,83 MB]. Informace ke změnám v konání praktických zkoušek naleznete také v metodice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  [PDF. 968 kB].

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo