Profilová část maturitní zkoušky se od školního roku 2020/2021 skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek, jejichž počet stanoví pro každý obor rámcový vzdělávací program  (RVP) a nově také ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka.

Zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, přičemž není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, či jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části. Z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného předmětu (cizího jazyka) dvakrát.

Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky zařadit pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž součet týdenních vyučovacích dob v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají.

Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Konkrétní délku konání a rozsah textu písemné práce pro zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, podrobnosti o délce obhajoby maturitní práce, délce a způsobu konání písemné zkoušky a praktické zkoušky ředitel školy zveřejní spolu s nabídkou zkoušek profilové části maturitní zkoušky nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V návaznosti na přechodné ustanovení vyhlášky zveřejní ředitel školy tyto skutečnosti, rozhodné pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021, nejpozději do 14 dnů po nabytí účinnosti maturitní vyhlášky, tj. do 29. října 2020.

Formy konání profilových zkoušek:

  • písemná práce
  • písemná zkouška
  • praktická zkouška
  • ústní zkouška
  • maturitní práce s obhajobou

Zkoušky z jiných zkušebních předmětů než z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se mohou konat i kombinací uvedených forem (vyjma formy písemné práce).

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Ředitelé středních škol mají možnost rozhodnout o možnosti nahrazení jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (např. na gymnáziích směřuje výuka v cizím jazyce na dosažení úrovně B2, v dalším cizím jazyce pak na úroveň B1). Totéž může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka.

Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2020/2021 podává žák řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března 2021.

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo