Profilová část se skládá z povinných zkoušek z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části, a ze 2 nebo 3 dalších povinných zkoušek z nabídky stanovené školou (jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program). Každý žák může kromě povinných zkoušek konat i 2 nepovinné profilové zkoušky.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy a témat těchto zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu určuje ředitel školy, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části. Tyto informace by měl zveřejnit na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky mohou být školou zařazeny pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž součet týdenních vyučovacích dob v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají.

Zkoušky profilové části se mohou konat v termínech stanových maturitní vyhláškou. Bližší informace k harmonogramu maturitní zkoušky naleznete v části Maturitní kalendář.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. U zkoušky z cizího jazyka není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, nebo jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části (z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného cizího jazyka dvakrát).

Pravidla pro konání písemných prací a ústních zkoušek z těchto zkušebních předmětů jsou stanovena § 14a, 14b, 14c, 14d a 19 maturitní vyhlášky. Další podrobnosti stanovuje vždy ředitel školy.

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %. Podrobná kritéria hodnocení navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise. Na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla pro některé skupiny žáků upravena pravidla konání těchto zkoušek v souvislosti s nestandardním průběhem vzdělávání ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (např. na gymnáziích směřuje výuka v cizím jazyce na dosažení úrovně B2, v dalším cizím jazyce pak na úroveň B1). Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může ředitel školy povolit také u 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2023/2024 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2024. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2024.

Další profilové zkoušky

Profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem (vyjma zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka) se mohou konat následujícími formami, popř. kombinací těchto forem:

  • písemná zkouška
  • praktická zkouška
  • ústní zkouška
  • maturitní práce s obhajobou

Komplexní absolventská práce

Na základě vyhlášení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo od 15. září 2021 zahájeno také pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve vybraných oborech středních odborných škol. Více informací k pokusnému ověřování naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v profilové části

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 1. října 2020 pokusné ověřování zaměřené na možnost uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky. Bližší podmínky uznávání certifikátů naleznete v níže uvedených odkazech.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.