Pomoc praktického asistenta je nutná v těch případech, kdy má žákovo zdravotní postižení závažný nepříznivý dopad na samostatné vykonávání určitých praktických úkonů, které jsou potřebné v průběhu maturitní zkoušky. Praktický asistent asistuje jak při činnostech přímo se týkajících vlastního konání maturitní zkoušky (asistence při práci se zkušební dokumentací apod.), tak při ostatních praktických úkonech (např. polohování žáka nebo pomoc při sebeobsluze žáka během individuálních přestávek).

Pomoc praktického asistenta je obvykle určena žákům

  • s tělesným postižením (např. s DMO, s narušenou koordinací pohybů, třesem obou rukou, motorickou neobratností);
  • se zrakovým postižením (např. žákům nevidomým);
  • s těžkou formou dyspraxie;
  • s poruchami autistického spektra;
  • se souběžným postižením více vadami.

Praktický asistent zpravidla

  • asistuje při orientaci žáka ve zkušební dokumentaci (orientace ve struktuře dokumentu, vysvětlení způsobu zápisu odpovědí atd.);
  • pomáhá žákovi v oblasti jemné i hrubé motoriky (grafomotorika, manipulace s drobnými předměty, otáčení stránek testového sešitu, koordinace pohybů, celkové držení těla, polohování);
  • pomáhá s přípravou a obsluhou psacích potřeb, běžných pomůcek a kompenzačních pomůcek (např. přidržování pravítka, nalistování příslušného hesla ve slovníku, obsluhou optických pomůcek apod.);
  • pomáhá s časovou orientací (v případě potřeby seznamuje žáka s časovým harmonogramem jednotlivých částí zkoušky, podílí se na vizualizaci denního harmonogramu pro žáky s poruchami autistického spektra1 a seznamuje žáka s případnými změnami);
  • pomáhá s prostorovou orientací a mobilitou (podílí se na optimálním prostorovém uspořádání pracovního místa včetně jeho vizualizace, na uspořádání kompenzačních a jiných pomůcek, pomáhá s příchodem do učebny, nalezením příslušného místa v lavici, doprovází žáka při opuštění učebny apod.).

Praktický asistent nepředčítá text, nezapisuje žákovy odpovědi ani nevysvětluje obsah úloh. V případě asistování žákům se sluchovým postižením může komunikovat v českém znakovém jazyce nebo v některém z dalších komunikačních systémů.


1 Denní harmonogram poskytuje žákovi přesnou informaci, v jaké etapě dne se nachází, kolik úloh již splnil, kdy přesně bude konec zadané činnosti, jaká činnost následuje apod. Denní harmonogram umožňuje žákovi orientovat se v programu dne a připravit se na všechny jeho etapy nebo případné změny.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo