Kde najdu výsledky z maturitních didaktických testů?

Protokoly o výsledcích didaktických testů si může žák nechat zaslat přes Výsledkový portál žáka.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasíláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. Do Výsledkového portálu žáka se můžete zaregistrovat pomocí autentizačního kódu VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce nebo pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Pokud nemáte k dispozici kód VPŽ, musíte požádat vedení školy o zaslání alespoň jednoho z dokumentů uvedených výše. Pokud nejste na portále registrováni, můžete opět požádat vedení školy o zpřístupnění protokolu o výsledcích didaktických testů. Naše instituce nemá oprávnění k vydávání těchto dokumentů na žádost žáka.

Více informací naleznete na stránkách VPŽ (cermat.cz).

Zadal/a jsem špatnou adresu při registraci do VPŽ, co mám dělat, abych se mohl/a přihlásit?

 Žák se může zaregistrovat na více emailových adres. Stačí mít tedy kód VPŽ a znovu se registrovat se správnou emailovou adresou.

Více informací naleznete na stránkách VPŽ (cermat.cz).

Můžu použít doporučení k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky i v příštím zkušebním období, když už jsem ho jednou využil/a?

Ano. Doporučení k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky má platnost 2 roky a lze jej využít opakovaně.

Více nformací naleznete v sekci Právní předpisy | Maturitní zkouška (cermat.cz).

Můžu maturovat z profilového předmětu, na který jsem v průběhu studia nechodil/a?

Ano. Důležité je, aby byl předmět v nabídce profilových zkoušek, kterou zveřejňuje ředitel školy 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky.

Více nformací naleznete v sekci Právní předpisy | Maturitní zkouška (cermat.cz).

Kolik mám času na vykonání maturitní zkoušky?

Žák může maturitní zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školy. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Více nformací naleznete v sekci Právní předpisy | Maturitní zkouška (cermat.cz).

Když jsem neuspěl/a jen u jedné části maturitní zkoušky, musím ji v opravném opakovat celou, včetně těch částí, u kterých jsem uspěl?

Koná-li žák opravnou zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl. Pokud tedy žák neuspěje u ústní zkoušky z jazyka – českého nebo cizího, ale u písemné práce ano, koná v opravném termínu pouze ústní zkoušku. Totéž platí u profilových zkoušek, které mají více forem – žák koná jen tu formu, u které neuspěl.  

Více informací naleznete na stránkách Maturitní zkouška | Maturitní zkouška (cermat.cz), v sekci Základní pravidla pro konání maturitní zkoušky.

Jak postupovat, když už jednu maturitu mám a chci si dodělat jen profilové zkoušky na jiné škole?

Pro tento typ žádosti neexistuje žádný oficiální formulář. Žádost o uznání společné části maturitní zkoušky si žák/yně zpracuje sám/sama, přiloží kopii maturitního vysvědčení a odevzdá řediteli školy. Na přihlášce k maturitní zkoušce označí pouze zkušební předměty, ze kterých chce konat maturitní zkoušku.

Více nformací naleznete v sekci Právní předpisy | Maturitní zkouška (cermat.cz).

Kolik můžu absolvovat opravných zkoušek?

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

Výjimku tvoří maturanti, kteří byli žáky posledního ročníku ve školním roce 2020/2021, kterým byl na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy navýšen počet opravných zkoušek u didaktických testů společné části a praktických zkoušek profilové části o 1 opravnou zkoušku z každé zkoušky (tzn. tito maturanti mají u těchto zkoušek celkem 4 pokusy).

Navýšení počtu opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku u didaktického testu či praktické zkoušky se nad rámec výše uvedené skupiny žáků týká také všech dalších maturantů, kteří byli ve školním roce 2020/2021 přihlášeni k těmto zkouškám v jarním nebo podzimním zkušebním období v rámci opravné nebo náhradní zkoušky.

Více informací naleznete na stránkách Maturitní zkouška | Maturitní zkouška (cermat.cz), v sekci Základní pravidla pro konání maturitní zkoušky.

Vyčerpal/a jsem počet opravných zkoušek, co teď?

Opravnou zkoušku lze konat pouze dvakrát z každé zkoušky. Pokud žák tuto možnost vyčerpá, nemá již nárok na další opravný termín. Pokud chce konat maturitní zkoušku znovu, musí se přihlásit znovu ke studiu a po přijetí ke studiu na střední školu má žák možnost požádat ředitele školy o přijetí do vyššího ročníku než do prvního ročníku na základě předchozího vzdělávání na střední škole, které doloží ročníkovými vysvědčeními.

Více nformací naleznete v sekci Právní předpisy | Maturitní zkouška (cermat.cz).

Jak můžu uplatnit české vysvědčení o maturitní zkoušce v zahraničí?

K vysvědčení o maturitní zkoušce lze získat dodatek k osvědčení v cizím jazyce. Více informací naleznete na stránkách Dodatek k osvědčení | europass.cz.

Kdy se zveřejňuje zadání didaktického testu a klíč správných řešení na stránkách CERMAT?

Zadání didaktického testu zveřejňujeme v den konání didaktického testu z daného zkušebního předmětu. Klíč správných řešení zveřejňujeme až po zasedání validačních komisí. Různé další výsledky zveřejněné na jiných webových stránkách hned po konání didaktických testů nejsou oficiálními klíči správných řešení CZVV a za jejich správnost neručíme. Zadání a klíče správných řešení naleznete na našich stránkách Testy a zadání | Maturitní zkouška (cermat.cz).

Jak se můžu připravit na didaktický test?

Doporučujeme projít si Katalogy požadavků | Maturitní zkouška (cermat.cz), které vymezují očekáváné vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky.

Dále doporučujeme pro procvičení navštívit odkaz Testy a zadání | Maturitní zkouška (cermat.cz), kde žák nalezne testová zadání, klíče správných řešení nebo komentovaná řešení jednotlivých úloh z minulých let. Zároveň je zde k dispozici záznamový arch pro jednotlivé testy, u kterého doporučujeme vyzkoušet zápis odpovědí do tohoto specifického dokumentu.

Nemůžu se dostavit k maturitní zkoušce kvůli nemoci, co mám dělat?

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, například z důvodu nemoci, může svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku. Pro omluvu neexistuje žádný oficiální formulář, tento dokument si žák zpracovává sám.

Více informací naleznete na stránkách Maturitní zkouška | Maturitní zkouška (cermat.cz), v sekci Základní pravidla pro konání maturitní zkoušky.

Těsně před konáním maturitní zkoušky jsem si zlomil/a ruku a nemohu psát. Jaké mám možnosti, abych stále mohl/a konat maturitní zkoušku?

Ve výjimečném případě náhlých nepředvídatelných zdravotních komplikací (např. akutní úraz ruky), které lze řešit poskytnutím kompenzačních pomůcek (využití počítače, s tím související navýšení času) a konání zkoušky v náhradním termínu by situaci uchazeče neřešilo, může ředitel střední školy rozhodnout o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení i bez doporučení ŠPZ. V tomto případě nejde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, a tedy uchazeč není zařazen do kategorie uzpůsobení dle druhu znevýhodnění, ale uplatňuje se zde princip poskytnutí rovných podmínek na rovnoprávném základě s ostatními. O takovém uzpůsobení se provede písemný záznam.

Musím si přihlásit v opravném/náhradním termínu všechny zkušební předměty, u kterém jsem neuspěl v předešlém zkušebním období?

Ne, nemusíte. Pokud má ovšem zkouška více forem, pak je žák automaticky přihlášen ke všem chybějícím formám této zkoušky.

Může mi být vydáno více doporučení školského poradenského zařízení různých kategorií?

Ano, kombinace doporučení je možná.

Můžu si změnit výběr maturitních předmětů, které jsem si vybral v jarním zkušebním období?

Ne, po konání řádného termínu nelze měnit portfolio zkoušek. Pouze pokud žák podá přihlášku pro jarní zkušební období a poté neukončí ročník, tak si portfolio zkoušek pro další zkušební období může zvolit znovu.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.