Každý žák, který konal maturitní zkoušku, anebo byl z konání zkoušky vyloučen, může písemně požádat příslušný úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení v souladu s § 82 školského zákona.

Zkoušky společné části (didaktické testy)

Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky je nutné podat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 20 dnů od konce období stanoveného maturitní vyhláškou pro konání zkoušek společné části. Ministerstvo vyrozumí žadatele o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

Žádosti o přezkum výsledku didaktického testu zasílejte na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Zkoušky profilové části

Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky je nutné podat místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy do 20 dnů od konce období stanoveného maturitní vyhláškou pro konání příslušné maturitní zkoušky. Úřad žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Náležitosti žádosti o přezkum

  • Jméno a příjmení maturanta (žadatele);
  • Datum narození;
  • Telefonní, případně e-mailový kontakt na maturanta (žadatele);
  • Identifikační číslo maturanta (Kód žáka) – sedmimístné číslo, které žák nalezne v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce, ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka nebo na protokolu o výsledcích didaktických testů žáka;
  • Název a sídlo kmenové školy maturanta;
  • Doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky zasláno;
  • Popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky);
  • Žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky.

Doporučení: V případě podání žádosti o přezkum výsledku dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu by měl žák žádost uvést jako žádost o přezkum výsledku celého didaktického testu, a ne se odvolávat k jednotlivým úlohám či případům. V odůvodnění žádosti by však jednotlivé případy pochybností žákem uvedeny být měly.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo