Každý žák, který konal maturitní zkoušku, anebo byl z konání zkoušky vyloučen, může písemně požádat příslušný úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení v souladu s § 82 školského zákona.

Žák má právo nahlédnout do veškeré dokumentace týkající se výsledků své maturitní zkoušky u ředitele školy, ve které konal příslušnou zkoušku, případně se může zaregistrovat na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím lze získat protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů.

Zkoušky společné části (didaktické testy)

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky společné části konané formou didaktického testu lze podat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání těchto zkoušek maturitní vyhláškou (15. května 2022). V jarním zkušebním období 2022 tak bude možné podat žádost do 6. června 2022.

Žádosti o přezkum výsledku didaktického testu je nutné zaslat na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha. Ministerstvo vyrozumí žadatele o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.  

Pozn. Pro zobrazení editovatelného formuláře využijte Adobe Acrobat Reader nebo jinou obdobnou aplikaci (soubor nejdříve uložte do počítače a následně jej otevřete v aplikaci zcela mimo internetový prohlížeč), při otevření formuláře přímo v okně internetového prohlížeče se obsah formuláře nemusí zobrazovat správně.

Zkoušky profilové části

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky je nutné podat místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání profilových zkoušek maturitní zkoušky (maturitní vyhláška umožňuje konat profilové zkoušky v jarním zkušebním období do 10. června 2022). V jarním zkušebním období 2022 tak bude možné podat žádost do 30. června 2022. Příslušný úřad žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Pozn. Pro zobrazení formuláře využijte Adobe Acrobat Reader nebo jinou obdobnou aplikaci (soubor nejdříve uložte do počítače a následně jej otevřete v aplikaci zcela mimo internetový prohlížeč), při otevření formuláře přímo v okně internetového prohlížeče se obsah formuláře nemusí zobrazovat správně.

Náležitosti žádosti o přezkum

  1. Jméno a příjmení maturanta (žadatele);
  2. Datum narození;
  3. Telefonní, případně e-mailový kontakt na maturanta (žadatele);
  4. Identifikační číslo maturanta (Kód žáka) – sedmimístné číslo, které žák nalezne v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce, ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka nebo na protokolu o výsledcích didaktických testů žáka;
  5. Název a sídlo kmenové školy maturanta;
  6. Doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky zasláno;
  7. Popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky);
  8. Žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky.

Doporučení: V případě podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu by měl žák žádost uvést jako žádost o přezkum výsledku celého didaktického testu, a ne se odvolávat k jednotlivým úlohám či případům. V odůvodnění žádosti by však jednotlivé případy pochybností žákem uvedeny být měly.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo