Informace uvedené v tomto článku jsou platné pro školní rok 2020/2021.  Pro školní rok 2021/2022 bude obsah aktualizován po konci období vyhrazeného pro přezkumná řízení v podzimním zkušebním období 2021.

Každý žák, který konal maturitní zkoušku, anebo byl z konání zkoušky vyloučen, může písemně požádat příslušný úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení v souladu s § 82 školského zákona.

Žák má právo nahlédnout do veškeré dokumentace týkající se výsledků jeho maturitní zkoušky u ředitele školy, ve které konal příslušnou zkoušku, případně se může zaregistrovat na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím lze získat protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů.

Zkoušky společné části (didaktické testy)

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky společné části konané v podzimním zkušebním období lze podat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 30. září 2021.

Žádosti o přezkum výsledku didaktického testu je nutné zaslat na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha. Ministerstvo vyrozumí žadatele o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.  

Pozn. Pro zobrazení editovatelného formuláře využijte Adobe Acrobat Reader nebo jinou obdobnou aplikaci (soubor nejdříve uložte do počítače a následně jej otevřete v aplikaci zcela mimo internetový prohlížeč), při otevření formuláře přímo v okně internetového prohlížeče se obsah formuláře nemusí zobrazovat správně.

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky společné části konané v jarním zkušebním období již není možné podat. Žádosti bylo nutné zaslat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 28. června 2021 pro zkoušky konané v řádném termínu 24.–26. května 2021, resp. do 9. srpna 2021 pro zkoušky konané v mimořádném termínu 7.–9. července 2021.

Zkoušky profilové části

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky je nutné podat místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání příslušné maturitní zkoušky. 

Žádosti o přezkoumání průběhu nebo výsledku profilových zkoušek konaných v podzimním zkušebním období lze zaslat místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hl. města Prahy (MHMP) do 11. října 2021. Žádost o přezkoumání praktické zkoušky konané v podzimním zkušebním období je možné vzhledem k mimořádné úpravě harmonogramu maturitní zkoušky podat nejpozději do 2. listopadu 2021.

Úřad žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Pozn. Pro zobrazení formuláře využijte Adobe Acrobat Reader nebo jinou obdobnou aplikaci (soubor nejdříve uložte do počítače a následně jej otevřete v aplikaci zcela mimo internetový prohlížeč), při otevření formuláře přímo v okně internetového prohlížeče se obsah formuláře nemusí zobrazovat správně.

Náležitosti žádosti o přezkum

  • Jméno a příjmení maturanta (žadatele);
  • Datum narození;
  • Telefonní, případně e-mailový kontakt na maturanta (žadatele);
  • Identifikační číslo maturanta (Kód žáka) – sedmimístné číslo, které žák nalezne v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce, ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka nebo na protokolu o výsledcích didaktických testů žáka;
  • Název a sídlo kmenové školy maturanta;
  • Doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky zasláno;
  • Popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky);
  • Žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky.

Doporučení: V případě podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu by měl žák žádost uvést jako žádost o přezkum výsledku celého didaktického testu, a ne se odvolávat k jednotlivým úlohám či případům. V odůvodnění žádosti by však jednotlivé případy pochybností žákem uvedeny být měly.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo