Každý žák, který konal maturitní zkoušku, anebo byl z konání zkoušky vyloučen, může písemně požádat příslušný úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení v souladu s § 82 školského zákona.

Zkoušky společné části (didaktické testy)

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky v řádném termínu jarního zkušebního období je nutné podat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 28. června 2021.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v mimořádném termínu nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky lze podat ministerstvu do 9. srpna 2021. 

Ministerstvo vyrozumí žadatele o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

vykricnikŽádosti o přezkum výsledku didaktického testu zasílejte na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Pozn. Pro zobrazení editovatelného formuláře využijte Adobe Acrobat Reader nebo jinou obdobnou aplikaci (soubor nejdříve uložte do počítače a následně jej otevřete v aplikaci zcela mimo internetový prohlížeč), při otevření formuláře přímo v okně internetového prohlížeče se obsah formuláře nemusí zobrazovat správně.

Zkoušky profilové části

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky je nutné podat místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání příslušné maturitní zkoušky. Vzhledem k mimořádnému prodloužení časového období pro konání zkoušek profilové části do 23. července 2021, je možné podat žádost o přezkoumání profilových zkoušek konaných v tomto období do 12. srpna 2021.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku praktické zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky konané v období od 26. července do 27. srpna 2021 lze podat příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy do 20 dnů ode dne konání praktické zkoušky.

Úřad žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Pozn. Pro zobrazení formuláře využijte Adobe Acrobat Reader nebo jinou obdobnou aplikaci (soubor nejdříve uložte do počítače a následně jej v otevřete v aplikaci zcela mimo internetový prohlížeč), při otevření formuláře přímo v okně internetového prohlížeče se obsah formuláře nemusí zobrazovat správně.

Náležitosti žádosti o přezkum

  • Jméno a příjmení maturanta (žadatele);
  • Datum narození;
  • Telefonní, případně e-mailový kontakt na maturanta (žadatele);
  • Identifikační číslo maturanta (Kód žáka) – sedmimístné číslo, které žák nalezne v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce, ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka nebo na protokolu o výsledcích didaktických testů žáka;
  • Název a sídlo kmenové školy maturanta;
  • Doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky zasláno;
  • Popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky);
  • Žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky.

Doporučení: V případě podání žádosti o přezkum výsledku dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu by měl žák žádost uvést jako žádost o přezkum výsledku celého didaktického testu, a ne se odvolávat k jednotlivým úlohám či případům. V odůvodnění žádosti by však jednotlivé případy pochybností žákem uvedeny být měly.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo