Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu (písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části).

U zkoušky z cizího jazyka si žáci mohou vybrat anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk nebo španělský jazyk. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Kromě 2 povinných zkoušek se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám společné části. Nelze se však přihlásit k nepovinné zkoušce ze stejného zkušebního předmětu, z jakého žák koná povinnou zkoušku. Od školního roku 2020/2021 je v nabídce nepovinných zkoušek společné části také zkouška matematika rozšiřující, která navazuje na dříve konanou zkoušku Matematika+.

ŠKOLNÍ ROK POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
2021/2022 2 povinné zkoušky
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk, nebo matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky: cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující

Obsah zkoušek a jejich hodnocení

Obsah všech zkoušek je koncipován v souladu s katalogy požadavků. Testy jsou administrovány a vyhodnocovány centrálně – zadání testů je jednotné pro všechny žáky, zkoušky probíhají ve stejném termínu a podle stejných pravidel ve všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu.

Všechny didaktické testy jsou hodnoceny slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky. Pravidla pro hodnocení zkoušek včetně hranice úspěšnosti stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení. Pro školní rok 2021/2022 budou kritéria vydána nejpozději do 31. března 2022.

Kdy se zkoušky budou konat a kdy budou známy výsledky

Zkoušky společné části se v jarním zkušebním období tradičně konají v prvním květnovém týdnu (2.–5. května 2022), v podzimním zkušebním období pak v prvním zářijovém týdnu (1.–10. září 2022). Podrobný rozvrh zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2022, resp. do 15. srpna 2022. Bližší informace k harmonogramu maturitní zkoušky jsou k dispozici v části Maturitní kalendář.

Výsledky zkoušek konaných v jarním zkušebním období budou předány školám 15. května 2022, výsledky z podzimního termínu pak 10. září 2022. Školy obdrží výsledky formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka, k dispozici budou mít také tzv. ohodnocené záznamové archy.

Žák má právo nahlédnout do veškeré dokumentace týkající se výsledků jeho maturitní zkoušky u ředitele školy, ve které konal příslušnou zkoušku, případně se může zaregistrovat na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím lze získat protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů.

Přezkoumání průběhu nebo výsledku didaktických testů

Každý žák, který konal maturitní zkoušku, popř. byl z konání zkoušky vyloučen, může písemně požádat příslušný úřad o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení v souladu s § 82 školského zákona. V případě didaktických testů lze podat žádost Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobné informace k žádostem o přezkoumání zkoušky naleznete v části Přezkum výsledků.

 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo