Asistent-modifikátor modifikuje/objasňuje jazykové prostředky, kterým žák nerozumí.

V rámci zkoušky z českého jazyka a literatury je oprávněn modifikovat pouze instrukce pro práci se zkušební dokumentací a zadání úloh. V rámci zkoušek z cizího jazyka je oprávněn modifikovat pouze pasáže v českém jazyce (např. nemodifikuje ani neobjasňuje výchozí texty v CJ).

Žák, jemuž byl přidělen asistent-modifikátor, musí u maturitní zkoušky prokázat stejné vědomosti v tom kterém předmětu jako jeho ostatní spolužáci. Není tedy přípustné, aby modifikátor žákovi vysvětloval např. význam odborných termínů nebo jej jinak zvýhodňoval.

Funkce asistenta-modifikátora může být školským poradenským zařízením žákovi přiznána pouze v naprosto výjimečných případech. Asistent-modifikátor je nutný v případě, kdy narušená komunikační schopnost, porucha či postižení neumožňuje žákovi (nebo umožňuje pouze s velkými obtížemi) porozumět významu textu (instrukcím pro práci se zkušební dokumentací a zadáním úloh). Úroveň jazykové podpory ze strany modifikátora tedy přesahuje podporu poskytovanou asistentem-předčitatelem. Asistent-modifikátor je osoba schopná modifikovat. Musí se zavázat k dodržování pravidel pro asistenta-modifikátora  [PDF, 424 kB] a pravidel modifikace.1

Pomoc asistenta-modifikátora je obvykle určena žákům

  • se sluchovým postižením, kteří mají v důsledku ztráty sluchu omezené kompetence v českém jazyce, ale v komunikaci přitom nepreferují český znakový jazyk (mívají omezenou slovní zásobu, obtíže s porozuměním významu sdělení);
  • s narušenou komunikační schopností – s těžkou formou dysfázie (mají obtíže s porozuměním významu sdělení);
  • s poruchami autistického spektra (mají obtíže s porozuměním významu sdělení).

Výše zmínění žáci mají vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám k dispozici formálně i obsahově upravenou zkušební dokumentaci a kompenzační pomůcky didaktického charakteru (slovník synonym). I přes tuto skutečnost mohou mít tito žáci obtíže s porozuměním určitých pasáží v textu; a v takovém případě je právě nutná podpora od asistenta-modifikátora.

Asistentem-modifikátorem by měla být osoba žákovi známá, nejlépe osoba, která tuto funkci doposud plnila (pedagog žáka).

Pravidla pro práci asistenta-modifikátora

Asistent-modifikátor na požádání žákem modifikuje text tak, aby mu žák porozuměl, tzn., že na požádání žáka:

  • vysvětluje slova a slovní spojení (s výjimkou odborných termínů daného předmětu);
  • objasňuje obsah sdělení, aniž by žáka neoprávněně zvýhodnil.

Modifikace probíhá v češtině a může být podpořena prvky z jiných komunikačních systémů založených na českém jazyce (např. znakované češtiny).2

Komunikační prostředky, jejichž volba reflektuje individuální speciální vzdělávací potřeby konkrétního žáka a dosavadní způsob modifikace textu ve vzdělávacím procesu, jsou následující:

  • mluvené slovo (v případě, že žák umí odezírat, musí být splněny podmínky pro odezírání a modifikátor musí správně artikulovat);
  • psané slovo;
  • další komunikační systémy založené na českém jazyce, které žák ovládá.

1 Asistent modifikátor je seznámen s pravidly pro asistenty-modifikátory a modifikaci ovládá i prakticky.
2 Pojem "další komunikační systémy“ je definován v zákoně č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (v platném znění).

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo