Asistent-modifikátor modifikuje/objasňuje jazykové prostředky, kterým žák nerozumí.

V rámci zkoušky z českého jazyka a literatury je oprávněn modifikovat pouze instrukce pro práci se zkušební dokumentací a zadání úloh. V rámci zkoušek z cizího jazyka je oprávněn modifikovat pouze pasáže v českém jazyce (např. nemodifikuje ani neobjasňuje výchozí texty v CJ).

Žák, jemuž byl přidělen asistent-modifikátor, musí u maturitní zkoušky prokázat stejné vědomosti v tom kterém předmětu jako jeho ostatní spolužáci. Není tedy přípustné, aby modifikátor žákovi vysvětloval např. význam odborných termínů nebo jej jinak zvýhodňoval.

Funkce asistenta-modifikátora může být školským poradenským zařízením žákovi přiznána pouze v naprosto výjimečných případech. Asistent-modifikátor je nutný v případě, kdy narušená komunikační schopnost, porucha či postižení neumožňuje žákovi (nebo umožňuje pouze s velkými obtížemi) porozumět významu textu (instrukcím pro práci se zkušební dokumentací a zadáním úloh). Úroveň jazykové podpory ze strany modifikátora tedy přesahuje podporu poskytovanou asistentem-předčitatelem. Asistent-modifikátor je osoba schopná modifikovat. Musí se zavázat k dodržování pravidel pro asistenta-modifikátora  [PDF, 424 kB] a pravidel modifikace.1

Pomoc asistenta-modifikátora je obvykle určena žákům

  • se sluchovým postižením, kteří mají v důsledku ztráty sluchu omezené kompetence v českém jazyce, ale v komunikaci přitom nepreferují český znakový jazyk (mívají omezenou slovní zásobu, obtíže s porozuměním významu sdělení);
  • s narušenou komunikační schopností – s těžkou formou dysfázie (mají obtíže s porozuměním významu sdělení);
  • s poruchami autistického spektra (mají obtíže s porozuměním významu sdělení).

Výše zmínění žáci mají vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám k dispozici formálně i obsahově upravenou zkušební dokumentaci a kompenzační pomůcky didaktického charakteru (slovník synonym). I přes tuto skutečnost mohou mít tito žáci obtíže s porozuměním určitých pasáží v textu; a v takovém případě je právě nutná podpora od asistenta-modifikátora.

Asistentem-modifikátorem by měla být osoba žákovi známá, nejlépe osoba, která tuto funkci doposud plnila (pedagog žáka).

Pravidla pro práci asistenta-modifikátora

Asistent-modifikátor na požádání žákem modifikuje text tak, aby mu žák porozuměl, tzn., že na požádání žáka:

  • vysvětluje slova a slovní spojení (s výjimkou odborných termínů daného předmětu);
  • objasňuje obsah sdělení, aniž by žáka neoprávněně zvýhodnil.

Modifikace probíhá v češtině a může být podpořena prvky z jiných komunikačních systémů založených na českém jazyce (např. znakované češtiny).2

Komunikační prostředky, jejichž volba reflektuje individuální speciální vzdělávací potřeby konkrétního žáka a dosavadní způsob modifikace textu ve vzdělávacím procesu, jsou následující:

  • mluvené slovo (v případě, že žák umí odezírat, musí být splněny podmínky pro odezírání a modifikátor musí správně artikulovat);
  • psané slovo;
  • další komunikační systémy založené na českém jazyce, které žák ovládá.

1 Asistent modifikátor je seznámen s pravidly pro asistenty-modifikátory a modifikaci ovládá i prakticky.
2 Pojem "další komunikační systémy“ je definován v zákoně č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (v platném znění).

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.