cizi jazyk

Zkušební předmět cizí jazyk je společně s matematikou jedním ze dvou povinně volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky. V současné době je možné konat zkoušky z následujících 5 cizích jazyků:

  • anglický jazyk
  • francouzský jazyk
  • německý jazyk
  • španělský jazyk
  • ruský jazyk

Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Zkoušku z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky nelze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem

Od školního roku 2020/2021 se zkouška z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky koná pouze formou didaktického testu (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná). Testy jsou hodnoceny slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží známku. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, koná z tohoto cizího jazyka zkoušku i v profilové části formou ústní zkoušky a písemné práce.

Didaktický test se skládá ze dvou subtestů:

  1. ze subtestu poslech
  2. a subtestu čtení a jazyková kompetence

Poslechový subtest trvá 40 minut, subtest čtení a jazyková kompetence trvá 60 minut. Čas vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu. Slovníky nejsou během testování povoleny – žáci tak mohou používat během zkoušky pouze psací potřeby.

Žáci během zkoušky pracují s testovým sešitem, do kterého mohou vpisovat odpovědi nebo si dělat poznámky, a se záznamovým archem, do kterého zaznamenávají odpovědi. Na titulní straně testového sešitu je uvedeno, jak postupovat při práci s testovým sešitem a při řešení testových úloh, kam a jak zapisovat řešení, jaké bodování je použito, jaký je vymezený čas na řešení úloh, jaké pomůcky je povoleno používat během testování apod.

Způsob hodnocení zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritérích hodnocení. Pokud žák v didaktickém testu z cizího jazyka neuspěje, může konat 2 opravné zkoušky. 

Rozsah vědomostí a dovedností žáků, které mohou být didaktickými testy z cizího jazyka ověřovány, jsou stanoveny v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro příslušný zkušební předmět. Požadavky dále vycházejí ze znění publikace Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR, česky SERRJ). Katalog požadavků byl zpracován s přihlédnutím k terminologii použité v deskriptorech, které v SERRJ vymezují jazykovou referenční úroveň B1.Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo