cizi jazyk

Cizí jazyk je společně s matematikou jedním ze dvou povinně volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky. V současné době je možné konat zkoušky z 5 cizích jazyků: anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka, španělského jazyka a ruského jazyka.

Žák si ale může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání. Pokud si žák cizí jazyk ve společné části zvolí, koná z tohoto cizího jazyka automaticky i zkoušku v profilové části (formou písemné práce a ústní zkoušky).

Forma zkoušky

Zkouška z cizího jazyka ve společné části se koná formou didaktického testu (bez ohledu na to, zda se jedná o zkoušku povinnou či nepovinnou), který je tvořen dvěma částmi: poslechovou částí a částí ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

V rámci všech pěti cizích jazyků má didaktický test stejnou strukturu, stejný počet dílčích částí (9) i stejný počet úloh (64). Obsahuje různé typy uzavřených úloh (úlohy multiple choice s výběrem 3–4 alternativ, úlohy dichotomické s dvoučlennou volbou a úlohy přiřazovací). V testu je také zařazeno 8 otevřených úloh se stručnou odpovědí. Maximálně lze v testu získat 95 bodů.

Test je hodnocen slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti (na maturitním vysvědčení tedy není uvedena známka). Způsob hodnocení zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení nejpozději do 31. března 2022.

Časový limit

Zkouška z cizího jazyka trvá celkem 100 minut – poslechová část trvá 40 minut, na část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti (v testovém sešitě je uvedena jako část „čtení a jazyková kompetence“) je vyhrazeno 60 minut.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit prodloužen dle svého zařazení do příslušné skupiny a kategorie uvedené v doporučení školského poradenského zařízení (více viz část Úpravy podmínek). Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, kteří byli zařazeni do kategorie sluchové postižení, nekonají poslechový subtest.

Obsah zkoušky

Rozsah vědomostí a dovedností žáků, který může být didaktickým testem z cizího jazyka ověřován, je stanoven v katalogu požadavků pro příslušný zkušební předmět. Požadavky dále vycházejí ze znění publikace Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR, česky SERRJ). Katalogy požadavků byly zpracovány s přihlédnutím k terminologii použité v deskriptorech, které v SERRJ vymezují jazykovou referenční úroveň B1.

Zkoušku z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky (didaktický test) však nelze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem.

Povolené pomůcky

Během zkoušky je povoleno používat pouze psací potřeby. Není možné používat překladové slovníky či jiné podobné publikace. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mohou využívat kompenzační pomůcky stanovené v doporučení školského poradenského zařízení.

Termín konání zkoušek a zveřejnění výsledků

Didaktické testy z cizích jazyků se budou konat společně s dalšími zkouškami společné části v období od 2. do 5. května 2022. Přesný termín stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2022.

Výsledky budou ředitelům škol předány 15. května 2022 ve formě protokolů o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den je ředitelé předají žákům.Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo