Zkouška matematika rozšiřující je od školního roku 2020/2021 novou nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá dříve konané nepovinné výběrové zkoušce z matematiky, jejíž pokusné ověřování probíhalo mezi lety 2017 až 2020 pod názvem Matematika+.

Hlavním účelem zkoušky zůstává zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Matematika rozšiřující je zkouška ze středoškolského učiva matematiky, jejímž cílem je ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.

Jak a proč se ke zkoušce přihlásit

Matematiku rozšiřující si lze přihlásit pouze jako nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky. Ke zkoušce se mohou přihlásit všichni žáci, kteří podávají přihlášku k maturitní zkoušce v řádném termínu – k přihlášení stačí, aby žák na přihlášce zaškrtnul matematiku rozšiřující jako nepovinnou zkoušku společné části (není tedy nutná registrace a podání speciální elektronické přihlášky na výsledkovém portálu žáka, jako tomu bylo v předchozích letech v případě zkoušky Matematika+).

Úspěšný výsledek zkoušky je velmi často zohledňován fakultami vysokých škol v rámci přijímacího řízení. Neúspěšný výsledek nemá vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – maturitní vysvědčení je žákům vydáváno na základě výsledků povinných zkoušek společné a profilové části. 

Matematika rozšiřující a vysoké školy

Výsledek z matematiky rozšiřující byl v minulém školním roce hojně zohledňován vysokými školami v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů či jiným způsobem. Stále více vysokých škol si uvědomuje studijní potenciál žáků, kteří jsou schopni výběrovou zkoušku z matematiky úspěšně složit, a výsledek takové zkoušky bonifikuje.

Seznam fakult vysokých škol zohledňujích výsledek zkoušky naleznete v níže uvedeném odkazu. Seznam bude v průběhu školního roku opakovaně aktualizován.

Obsah a forma zkoušky

Rozsah ověřovaných požadavků na vědomosti a dovednosti žáků je stanoven katalogem požadavků [PDF, 599 kB], který svým obsahem navazuje na katalog požadavků pro dříve konanou nepovinnou výběrovou zkoušku Matematika+.

Zkouška se koná formou didaktického testu, který se skládá z uzavřených, otevřených a široce otevřených úloh. Za správná řešení všech úloh v testu lze získat celkem 50 bodů. Testová zadání z předchozích let (včetně testů pro Matematiku+, které formálně i obsahově odpovídají zkoušce z matematiky rozšiřující), jsou k dispozici v záložce Testy a zadání.

Didaktický test je hodnocen slovně hodnocením "uspěl" nebo "neuspěl", způsob hodnocení zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení nejpozději do 31. března 2022.

Časový limit

Na řešení didaktického testu je vyhrazeno 150 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají čas prodloužen podle svého zařazení na základě doporučení školského poradenského zařízení (více viz část Úpravy podmínek). Žákům, kteří se v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před zkouškou ve škole mimo území České republiky, se na jejich žádost (uvedenou v přihlášce k maturitní zkoušce) prodlužuje doba konání didaktického testu o 15 minut.

Povolené pomůcky

U zkoušky je povoleno používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy, které nesmí obsahovat příklady řešení či vysvětlení vzorců (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek; zvýraznění či podtržení je povoleno). Rovněž je možné používat publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních matematických, fyzikální a chemických tabulek (s doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a které neobsahují výklad vzorců, ukázky užití vzorců ani řešené vzorové úlohy.

Žáci dále mohou používat rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačku bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic. Nelze použít programovatelnou kalkulačku.

Kalkulačka by měla naopak zvládat všechny početní (aritmetické) operace (sčítání, odčítání, násobení dělení, umocňování a odmocňování), měla by počítat hodnoty elementárních funkcí (sinus, kosinus a tangens, logaritmus) a k hodnotám těchto funkcí nalézt argument (resp. hodnoty inverzních funkcí). Toleruje se mnoho dalších funkcí kalkulaček, např. práce se zlomky, částečné odmocňování (tedy úpravy aritmetických výrazů pouze s čísly), převody úhlů, výpočet faktoriálů a kombinačních čísel, statistické funkce apod.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mohou využívat kompenzační pomůcky stanovené v doporučení školského poradenského zařízení. Žáci podle § 20 odst. 4 mohou použít překladový slovník.

Termíny konání zkoušky a zveřejnění výsledků

Zkouška se bude konat  v rámci jednotného zkušebního schématu společné části, tedy v období 2.–5. května 2022. Časový rozvrh konání zkoušek společné části naleznete v sekci Maturitní kalendář. Podrobný časový rozvrh stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2022.

Výsledek zkoušky bude uveden na protokolu o výsledcích didaktických testů žáka společně s výsledky z ostatních zkušebních předmětů společné části. V jarním zkušebním období ředitel školy obdrží protokoly 15. května 2022.

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a řádně se omluví řediteli školy, může konat náhradní zkoušku. V případě, že žák u zkoušky neuspěje, není možné konat opravnou zkoušku.

 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo