cesky jazyk

Zkouška z českého jazyka a literatury je povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky. Žák, který koná zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části, automaticky koná také povinnou profilovou zkoušku z tohoto předmětu v profilové části (formou písemné práce a ústní zkoušky, více viz Zkoušky profilové části).

Obsah a forma zkoušky

Zkouška se koná formou didaktického testu, který ověřuje osvojení základních jazykových a literárních vědomostí a dovedností a obsahuje tzv. uzavřené i otevřené úlohy. Uzavřené úlohy (tzn. úlohy s nabídkou odpovědí) mohou být různého typu (s výběrem ze 4 alternativ, svazek dichotomických úloh, přiřazovací a uspořádací). Otevřené úlohy žádnou nabídku odpovědí neobsahují, a je tedy nutné správnou odpověď doplnit. V testu lze získat maximálně 50 bodů.

Požadavky na vědomosti a dovednosti žáků, které jsou didaktickým testem ověřovány, jsou vymezeny platným katalogem požadavků.

Test je vyhodnocován centrálně podle kritérií hodnocení stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Kritéria pro školní rok 2021/2022 budou vydána nejpozději do 31. března 2022. Stejně jako všechny ostatní zkoušky společné části i didaktický test z českého jazyka a literatury je hodnocen slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení tedy není u zkoušky z českého jazyka a literatury ve společné části uvedena známka.

Časový limit

Časový limit pro konání testu je 75 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají navýšen čas na konání zkoušky a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle doporučení vydaného školským poradenským zařízením. Žákům, kteří se v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech ve škole mimo území České republiky, se na jejich žádost (uvede se na přihlášce k maturitní zkoušce) prodlužuje doba konání didaktického testu o 30 minut.

Povolené pomůcky

V průběhu testování není povoleno používat žádné pomůcky. Výjimku tvoří osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí podle § 20 odst. 4 školského zákona, které mají možnost využít překladový slovník, a žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, kteří mohou využívat kompenzační pomůcky stanovené v doporučení školského poradenského zařízení.

Termín konání zkoušky a zveřejnění výsledků

Didaktické testy z cizích jazyků se budou konat společně s dalšími zkouškami společné části v období od 2. do 5. května 2022. Přesný termín stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2022.

Výsledky budou ředitelům škol předány 15. května 2022 ve formě protokolů o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den je ředitelé předají žákům.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo