matematika1

Matematika je společně s cizím jazykem jedním z povinně volitelných zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky. Pokud si žák matematiku nezvolí jako 2. povinnou zkoušku společné části, může z ní konat zkoušku nepovinnou.

Forma zkoušky

Maturitní zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu. Test obsahuje různé typy úloh uzavřených (žák vybírá správné řešení z nabízených alternativ) a úlohy úzce otevřené (hodnocena je odpověď, kterou žák samostatně tvoří, tj. numerický výsledek, odvozený vztah, geometrická konstrukce apod.).

Didaktický test také obsahuje několik široce otevřených úloh. K výsledku se musí žák dopočítat naprosto stejným způsobem, do záznamového archu však u těchto úloh uvede i postup řešení, který je i předmětem hodnocení (za samotný výsledek bez postupu řešení žák nezíská žádné body, naopak uvedení správného postupu řešení může mít na výsledné hodnocení pozitivní dopad i v případě, kdy se žák dopustí drobné numerické chyby, která povede k nesprávnému výsledku).

Zkouška je hodnocena slovně hodnocením "uspěl" nebo "neuspěl". Za správná řešení všech úloh v testu lze získat celkem 50 bodů, pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 17 bodů. Přesný způsob hodnocení zkoušky stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení.

Obsah zkoušky

Očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být zkouškou ověřovány, jsou stanoveny v katalogu požadavků. Ten uvádí 5 základních kategorií kompetencí, které jsou pro úspěch u zkoušky zásadní a které by měly být zohledňovány i během výuky na střední škole napříč všemi učebními obory (osvojení matematických pojmů a dovedností, matematické modelování; vymezení a řešení problému, komunikace, užití pomůcek). V katalogu jsou dále uvedeny jednotlivé tematické okruhy, základní specifikace zkoušky a příklady testových úloh.

Úlohy didaktického testu reflektují neopominutelné pojmy matematiky ze základní a střední školy. Předpokladem zdárného řešení úloh je dovednost užívat bezchybně a s pochopením jednoduchý matematický aparát (úpravy výrazů, řešení rovnic, pravidla pro umocňování, základní vztahy a vzorce apod.). Test může obsahovat úlohy s problematikou běžného života i úlohy z jiných než jen matematických oborů, k jejichž vyřešení postačí základní matematické znalosti a dovednosti, jako je např. použití přímé i nepřímé úměry, procentový počet, pravděpodobnostní odhad nebo postupy finanční matematiky.

Zadání didaktických testů z předchozích let jsou k dispozici v části Testy a zadání.

Časový limit

Na zkoušku je vyhrazeno 135 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas prodloužen podle svého zařazení na základě doporučení školského poradenského zařízení (více viz část Úpravy podmínek). Žákům, kteří se v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před zkouškou ve škole mimo území České republiky, se na jejich žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 10 minut.

Povolené pomůcky

U zkoušky je povoleno používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy, které nesmí obsahovat příklady řešení či vysvětlení vzorců (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek; zvýraznění či podtržení je povoleno). Rovněž je možné používat publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních matematických, fyzikální a chemických tabulek (s doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a které neobsahují výklad vzorců, ukázky užití vzorců ani řešené vzorové úlohy.

Žáci dále mohou používat rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačku bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic. Nelze použít programovatelnou kalkulačku. 

Kalkulačka by měla naopak zvládat všechny početní (aritmetické) operace (sčítání, odčítání, násobení dělení, umocňování a odmocňování), měla by počítat hodnoty elementárních funkcí (sinus, kosinus a tangens, logaritmus) a k hodnotám těchto funkcí nalézt argument (resp. hodnoty inverzních funkcí). Toleruje se mnoho dalších funkcí kalkulaček, např. práce se zlomky, částečné odmocňování (tedy úpravy aritmetických výrazů pouze s čísly), převody úhlů, výpočet faktoriálů a kombinačních čísel, statistické funkce apod.

Při práci s testovými sešity mohou žáci používat i další psací potřeby (např. zvýrazňovače, pastelky, fixy), jejich použití do záznamových archů určených k digitalizaci je ale zakázáno!

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mohou využívat kompenzační pomůcky stanovené v doporučení školského poradenského zařízení. Žáci podle § 20 odst. 4 mohou použít překladový slovník.

Termín konání a zveřejnění výsledků zkoušky

Didaktický test z matematiky se na jaře 2023 bude konat v období od 2. do 7. května 2024. Přesný termín konání zkoušky bude stanoven do 15. ledna 2024. Ředitelé škol obdrží výsledky do 15. května 2024 ve formě protokolů o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den je předají žákům.

V podzimním zkušebním období se zkouška uskuteční v období od 1. do 10. září 2024. Přesný termín konání zkoušky bude určen do 15. srpna 2024. Výsledky zkoušky budou předány školám do 15. května 2024 ve formě protokolů o výsledcích didaktických testů žáka.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.