matematika1

Matematika je společně s cizím jazykem jedním z povinně volitelných zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky. Pokud si žák matematiku nezvolí jako 2. povinnou zkoušku společné části, může z ní konat zkoušku nepovinnou.

Forma zkoušky

Maturitní zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu. Test obsahuje různé typy úloh uzavřených (žák vybírá správné řešení z nabízených alternativ) a úlohy úzce otevřené (hodnocena je odpověď, kterou žák samostatně tvoří, tj. numerický výsledek, odvozený vztah, geometrická konstrukce apod.).

Didaktický test také obsahuje několik široce otevřených úloh. K výsledku se musí žák dopočítat naprosto stejným způsobem, do záznamového archu však u těchto úloh uvede i postup řešení, který je i předmětem hodnocení (za samotný výsledek bez postupu řešení žák nezíská žádné body, naopak uvedení správného postupu řešení může mít na výsledné hodnocení pozitivní dopad i v případě, kdy se žák dopustí drobné numerické chyby, která povede k nesprávnému výsledku).

Za správná řešení všech úloh v testu lze získat celkem 50 bodů. Zkouška je hodnocena slovně hodnocením "uspěl" nebo "neuspěl". Přesný způsob hodnocení zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení nejpozději do 31. března 2022.

Obsah zkoušky

Očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být zkouškou ověřovány, jsou stanoveny v katalogu požadavků. Ten uvádí 5 základních kategorií kompetencí, které jsou pro úspěch u zkoušky zásadní a které by měly být zohledňovány i během výuky na střední škole napříč všemi učebními obory (osvojení matematických pojmů a dovedností, matematické modelování; vymezení a řešení problému, komunikace, užití pomůcek). V katalogu jsou dále uvedeny jednotlivé tematické okruhy, základní specifikace zkoušky a příklady testových úloh.

Úlohy didaktického testu reflektují neopominutelné pojmy matematiky ze základní a střední školy. Předpokladem zdárného řešení úloh je dovednost užívat bezchybně a s pochopením jednoduchý matematický aparát (úpravy výrazů, řešení rovnic, pravidla pro umocňování, základní vztahy a vzorce apod.). Test může obsahovat úlohy s problematikou běžného života i úlohy z jiných než jen matematických oborů, k jejichž vyřešení postačí základní matematické znalosti a dovednosti, jako je např. použití přímé i nepřímé úměry, procentový počet, pravděpodobnostní odhad nebo postupy finanční matematiky.

Zadání didaktických testů z předchozích let jsou k dispozici v části Testy a zadání.

Časový limit

Na zkoušku je vyhrazeno 120 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas prodloužen podle svého zařazení na základě doporučení školského poradenského zařízení (více viz část Úpravy podmínek). Žákům, kteří se v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před zkouškou ve škole mimo území České republiky, se na jejich žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 10 minut.

Povolené pomůcky

U zkoušky je povoleno používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy, které nesmí obsahovat příklady řešení či vysvětlení vzorců (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek; zvýraznění či podtržení je povoleno). Rovněž je možné používat publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních matematických, fyzikální a chemických tabulek (s doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a které neobsahují výklad vzorců, ukázky užití vzorců ani řešené vzorové úlohy.

Žáci dále mohou používat rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačku bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic. Nelze použít programovatelnou kalkulačku. 

Kalkulačka by měla naopak zvládat všechny početní (aritmetické) operace (sčítání, odčítání, násobení dělení, umocňování a odmocňování), měla by počítat hodnoty elementárních funkcí (sinus, kosinus a tangens, logaritmus) a k hodnotám těchto funkcí nalézt argument (resp. hodnoty inverzních funkcí). Toleruje se mnoho dalších funkcí kalkulaček, např. práce se zlomky, částečné odmocňování (tedy úpravy aritmetických výrazů pouze s čísly), převody úhlů, výpočet faktoriálů a kombinačních čísel, statistické funkce apod.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mohou využívat kompenzační pomůcky stanovené v doporučení školského poradenského zařízení. Žáci podle § 20 odst. 4 mohou použít překladový slovník.

Termín konání zkoušky a zveřejnění výsledků

Didaktický test z matematiky se bude konat společně s dalšími zkouškami společné části v období od 2. do 5. května 2022. Přesný termín stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2022. Ředitelé škol obdrží výsledky 15. května 2022 ve formě protokolů o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den je předají žákům.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo