Model maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Společná část

Ve společné části žáci konali povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohli volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy nebyla zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky). Zkoušku z cizího jazyka mohli žáci konat z anglického, francouzského, německého, ruského nebo španělského jazyka.

Žáci se mohli dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolili jako povinnou zkoušku, z matematiky nebo matematiky rozšiřující. Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části byly koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků. Popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části naleznete v sekci Zkoušky společné části. Časový rozvrh konání didaktických testů v řádném i mimořádném termínu jarního zkušebního období naleznete v sekci Maturitní kalendář.

Zkoušky společné části se počínaje rokem 2021 konaly pouze formou didaktických testů a byly hodnoceny pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrželi na vysvědčení známku.

Profilová část

Profilová část se skládala ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, také ze zkoušky z tohoto cizího jazyka. Žáci pak v rámci profilové části konali další 2 nebo 3 povinné prfofilové zkoušky (jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program). Každý žák měl rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určil ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) neměly vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěl u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykonal všechny povinné zkoušky společné a profilové části. Další informace ke zkouškám profilové části naleznete v sekci Zkoušky profilové části. Harmonogram konání zkoušek profilové části je k dispozici v sekci Maturitní kalendář.

MATURITNÍ ZKOUŠKA POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX. 2 ZKOUŠKY)
SPOLEČNÁ ČÁST    český jazyk a literatura cizí jazyk
cizí jazyk, nebo matematika  matematika
matematika rozšiřující
PROFILOVÁ ČÁST  český jazyk a literatura

další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části
2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

Úpravy modelu maturitní zkoušky v návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT

V souvislosti s vývojem epidemické situace v ČR a s ohledem na distanční vzdělávání žáků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravilo podobu maturitní zkoušky opatřením obecné povahy ze dne 15. 3. 2021  [PDF, 14,23 MB] a následným dodatkem k opatření ze dne 14. 4. 2021 [PDF, 1,68 MB] a dodatkem ze dne 28. 4. 2021  [PDF, 3,83 MB]. Ministerstvo vydalo také metodiky k opatření věnující se nejdůležitějším úpravám maturitní zkoušky. Souhrn nejzásadnějších změn naleznete v následujícím přehledu. 

Společná část

 1. K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období byli připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
 2. Žákům, kteří byli v letošním školním roce žáky posledního ročníku, byl navýšen počet opravných zkoušek konaných formou didaktického testu společné části na 3 opravné zkoušky z každé zkoušky (tzn. žáci mají 4 pokusy na vykonání každé povinné zkoušky společné části).
 3. Ostatním maturantům (tj. maturantům konajícím opravnou nebo náhradní zkoušku), kteří byli přihlášeni ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo kteří se přihlásili ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, byl navýšen počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které byli přihlášeni. Počet opravných zkoušek byl navýšen pouze jednou, nemohla tedy nastat situace, že by maturant měl čtyři opravné zkoušky (5 pokusů).
 4. Didaktické testy se konaly v řádném termínu 24.–26. května 2021.
 5. Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskutečnily také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Mimořádný termín byl určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspěli (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluvili řediteli školy. Maturanti byli k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky (vyjma žáků s PUP MZ sk. 2 a 3, kteří museli písemně potvrdit zájem o konání zkoušky řediteli školy do 10. června 2021). Pokud se žáci ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostavili, byli automaticky omluveni. 
 6. Pro jarní i podzimní zkušební období došlo k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části. Didaktický test z českého jazyka a literatury trval 85 minut, didaktický test z cizího jazyka 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti). Na didaktický test z matematiky bylo vyhrazeno 135 minut. Časový limit pro konání nepovinné zkoušky matematika rozšiřující zůstal nezměněn.
 7. Žáci posledního ročníku jakékoliv formy vzdělávání oborů stanovených v opatření obecné povahy (zdravotnické a sociální obory), kteří odpracovali od 12. října 2020 do 17. května 2021 dobrovolně nebo v rámci nařízené pracovní povinnosti, v rámci pracovněprávního vztahu či v rámci praktického vyučování nejméně 160 hodin u orgánů ochrany zdraví nebo poskytovatelů zdravotnických či sociálních služeb uvedených v opatření, nemuseli konat povinné didaktické testy. Podrobné informace k této úpravě naleznete v samostatném článku.
 8. Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 7. června 2021  [PDF, 351 kB] bylo upraveno hodnocení didaktického testu z matematiky. Hranice úspěšnosti u zkoušky z matematiky byla tímto opatřením pro obě zkušební období maturitní zkoušky v roce 2021 snížena ze 33 na 27 %.

Profilová část

 1. Žáci, kteří byli ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, nemuseli konat povinnou profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Pokud se rozhodli tyto zkoušky konat, konali je pouze formou ústní zkoušky, případný neúspěšný výsledek u zkoušky však nebyl započítáván do celkového hodnocení maturitní zkoušky.
 2. Žáci, kteří konali maturitní zkoušku v řádném termínu podle zákona č. 135/2020 Sb., konali profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky
 3. Období pro konání profilových zkoušek v jarním zkušebním období bylo posunuto na období od 1. června do 23. července 2021. Praktické zkoušky bylo možné konat až do 27. srpna 2021.
 4. Žákům, kteří byli ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku, byl navýšen počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky.
 5. Ostatním maturantům, kteří jsou v jarním zkušebním období přihlášeni ke konání praktické zkoušky, byl navýšen počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé praktické zkoušky, ke které jsou přihlášeni; počet opravných zkoušek byl o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky navýšen také osobě, která se přihlásila ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.
 6. Maturantům, kteří byli přihlášeni ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kteří u této zkoušky neuspěli nebo kteří se v souladu se školským zákonem omluvili z konání této zkoušky, bylo umožněno konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu. Mimořádný termín stanovil ředitel školy v souladu s ustanovením dodatku k opatření obecné povahy ze dne 28. dubna 2021  [PDF, 3,83 MB].
 7. Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskutečnily v období od 1. do 20. září 2021. Období pro konání praktických zkoušek bylo mimořádně prodlouženo do 13. října 2021.

Důležité informace a dokumenty

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.