Opatření obecné povahy ze dne 29. ledna 2021 umožňovalo konání mimořádného termínu didaktických testů a navyšovalo počet opravných termínů k vykonání didaktických testů žákům zdravotnických a sociálních oborů vzdělání s nařízenou pracovní povinností nebo dobrovolnou pracovní činností. Tyto úpravy modelu maturitních zkoušek byly nově vydaným opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. 3. 2021  [PDF, 14,23 MB] a následným dodatkem k tomuto opatření ze dne 14. 4. 2021  [PDF,  1,68 MB] zrušeny a nahrazeny uznáním úspěšného vykonání povinných didaktických testů dle průměrné známky z vybraných vysvědčení získaných za dobu středoškolského vzdělávání nebo dle volby žáka jejich dobrovolným vykonáním.

Toto opatření se týká žáků vybraných oborů vzdělání, kteří:

 1. jsou žákem posledního ročníku oboru vzdělání bez ohledu na formu vzdělávání

  53-41-M/01 Zdravotnický asistent;
  53-41-M/02 Nutriční asistent;
  53-41-M/03 Praktická sestra;
  53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví;
  53-43-M/01 Laboratorní asistent;
  53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik;
  53-44-M/03 Asistent zubního technika;
  53-41-L/51 Zdravotnický asistent;
  75-41-M/01 Sociální činnost;
  75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika;
  75-41-L/51 Sociální činnost;

  a zároveň

 2. v období od 12. října 2020 do 17. května 2021 odpracovali nejméně 160 hodin v rámci uložené pracovní povinnosti podle krizového zákona, v rámci pracovněprávního vztahu, v rámci praktického vyučování nebo na základě svého rozhodnutí u orgánů ochrany veřejného zdraví, u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě (podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), u zařízení sociálních služeb a u zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

  a zároveň

 3. tyto skutečnosti doloží řediteli školy potvrzením do 17. května 2021.

Tito žáci se mohou následně rozhodnout, zda budou nebo nebudou konat povinné didaktické testy společné části maturitní zkoušky. Pokud se žák rozhodne didaktické testy konat, sdělí tuto informaci písemně řediteli školy do dne předcházejícího dni jejich konání (tj. do dne v rozmezí 23. až 25. května 2021 v závislosti na tom, o který zkušební předmět jde). Žák si může zvolit, že bude konat pouze některý z povinných didaktických testů.

Na jinou skupinu osob přihlášených ke konání maturitní zkoušky se tato možnost nevztahuje. Konat didaktické testy musí všichni žáci, kteří se vzdělávají v jiné než denní formě vzdělávání výše uvedených oborů, jsou žáky jiného oboru vzdělání nebo jsou přihlášeni k opravné či náhradní zkoušce.

Způsob dokládání odpracované doby

Pracovní povinnost, kterou nařizuje hejtman nebo primátor hl. m. Prahy na základě krizového opatření, prokáže žák potvrzením vydaným zařízením, ve kterém povinnost vykonával. Žák, který je v hlavním pracovním poměru se prokáže například pracovní smlouvou a potvrzením zaměstnavatele, že v daném období vykonával práci (v
minimálním celkovém rozsahu 160 hodin), žák, který vykonával pracovní činnosti na základě pracovněprávního vztahu mezi zařízením a žákem (např. DPP nebo DPČ), předloží typicky potvrzení vydané také příslušným zařízením, které potvrdí formu vztahu, období výkonu prací a časový rozsah prací.

V případě, že žák vykonával činnosti v rámci dobrovolnictví, předloží také potvrzení o dobrovolnické činnost s uvedeným obdobím a časovým rozsahem, které vydá příslušné zařízení. V případě pracovního vztahu nebo dobrovolnictví lze činnost doložit i kombinací dokumentů: například pracovní smlouvu/dohodou o dobrovolnictví ve spojení s výkazem práce potvrzeným daným zařízením. Vždy musí být doloženo kdo, v jakém zařízení, v jakém časovém období a v jakém časovém rozsahu činnosti vykonával. Doklady musí být vydané příslušným zařízením (viz níže jejich výčet).

Také výkon praktického vyučování je výkonem práce, který se započítává do 160 hodin. Jedná se o výkon činností na základě smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách pracovního vyučování mezi školou a orgánem ochrany veřejného zdraví nebo poskytovatelem zdravotnické záchranné služby, poskytovatelem zdravotních služeb lůžkové péče, poskytovatelem sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě (podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), zařízením sociálních služeb nebo se zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Škola má o praktickém vyučování evidenci, žák tedy nemusí dokládat odpracované hodiny zvláštním způsobem.

Zároveň však platí, že pokud škola uznala výkon práce konaný jako pracovní povinnost, nebo v pracovním vztahu nebo dobrovolně jako praktické vyučování, počítá se takto vykonaná práce do limitu. Odpracovanou dobou v minimálním rozsahu 160 hodin se rozumí skutečně odpracovaná doba, kterou žák odpracuje v rámci období 12. října 2020 až 17. května 2021. Může se stát, že žák nevykonával tuto práci pouze v jednom zařízení, ale ve více různých zařízeních. V tomto případě musí žák doložit všechna potvrzení o skutečně odpracované době ve všech zařízeních tak, aby odpracované doby v součtu činily nejméně 160 odpracovaných hodin.

Není možné uznat smluvní vztah, který bude pokračovat, ale žák do 17. května 2021 nebude mít 160 hodin již odpracovaných, (bude je mít odpracovány až po tomto dni). Termín 17. května 2021 je definitivní, nelze jej prodloužit ani prominout.

Výčet uznatelných zařízení

V souladu s opatřením obecné povahy lze žákovi uznat práci, kterou vykonával u:

 1. Orgánu ochrany veřejného zdraví
  Např. krajská hygienická stanice (může se jednat například o pomoc s trasováním).
 2. Poskytovatele zdravotnické záchranné služby
  Typicky se jedná o záchrannou službu, kde mohl žák pracovat např. v operativě (příjem tísňových volání) nebo ve výjezdové skupině.
 3. Poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče
  Typicky se jedná o nemocnice, které mohou být zřízeny jako příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví nebo jednotlivých krajů, ale může se jednat také o soukromé nemocnice. Podmínkou je poskytování služeb lůžkové péče, nejedná se tedy o praktické lékaře, ambulance či polikliniky, ale neznamená to, že by žáci museli vypomáhat pouze u pacientů na lůžkách. Lze tedy uznat například v nemocnicích výkon činností při zajišťování testování či očkování osob apod.
 4. Domova pro osoby se zdravotním postižením
  Zřizovatel těchto zařízení může být fyzická i právnická osoba (může mít např. i formu spolku), obec, kraj (typicky příspěvková organizace), církev (např. Diakonie Českobratrské církve evangelické) a MPSV – v případě pochybností doporučujeme ověřit v registru poskytovatelů sociálních služeb.  
 5. Domova pro seniory
 6. Domova se zvláštním režimem
  Jedná se o zařízení, která poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a další typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby – v případě pochybností doporučujeme ověřit v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 7. Poskytovatele odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě
  Podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se jedná o pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí – podle uvedených ustanovení se jedná o odlehčovací sociální pobytové služby poskytované u domovů pro osoby se zdravotním postižením, u domovů pro seniory a u domovů se zvláštním režimem. V případě pochybností doporučujeme ověřit v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 8. Zařízení sociálních služeb
  Veškerá zařízení jsou dohledatelná v registru zařízení sociálních služeb.
 9. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  Nejčastěji je zřizovatelem kraj (nejčastěji bude mít tedy formu příspěvkové organizace kraje), zřizovatelem může být ale i obec, Fond ohrožených dětí nebo jiná soukromá právnická osoba.

Hodnocení žáků

Hodnocení společné části žáka, který nekoná povinné didaktické testy

Žák zdravotnického nebo sociálního oboru vzdělání je z předmětů společné části, ke kterým se přihlásil, na vysvědčení hodnocen „uspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Tabulka převedení průměrné známky na procentuální vyjádření úspěšnosti je uvedena ve vydaném opatření obecné povahy ze dne 15. 3. 2021  [PDF, 14,23 MB].

Průměrná známka se určí jako aritmetický průměr hodnocení na vysvědčeních. Ředitel školy vychází z hodnocení
všech povinných předmětů odpovídajících obsahu vzdělávání ověřovaného danou zkouškou. Pro čtyřleté obory vzdělání se použijí známky na vysvědčení za druhé pololetí prvních tří ročníků a hodnocení na vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021. V případě dvouletého denního nástavbového studia se použije hodnocení za druhé pololetí prvního roku vzdělávání, a hodnocení na vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021.

Hodnocení společné části žáka, který dobrovolně koná povinné didaktické testy

Pokud se žák rozhodne didaktické testy konat, musí tuto informaci písemně sdělit řediteli školy alespoň den před konáním příslušného didaktického testu. Pokud žák didaktický test následně vykoná úspěšně, je hodnocen podle kritérií hodnocení stanovených MŠMT

V případě, že žák v didaktickém testu dosáhne horšího hodnocení než hodnocení vycházejícího z průměrné známky vypočítané z příslušných vysvědčení, na maturitním vysvědčení bude uvedeno hodnocení stanovené na základě průměrné známky. 

Žák, který se ke zkoušce nedostavil a zároveň se řádně neomluvil, je hodnocen podle průměrné známky vypočítané z příslušných vysvědčení. Žák, který se ze zkoušky omluvil, může konat náhradní termín zkoušky. Do konání náhradního termínu není žák z tohoto didaktického testu hodnocen a není mu vydáno maturitní vysvědčení.

Pokud žák u didaktického testu neuspěje, bude na vysvědčení hodnocen podle průměrné známky vypočítané z příslušných vysvědčení a, uspěje-li i u ostatních povinných zkoušek maturitní zkoušky, obdrží maturitní vysvědčení. Opravná zkouška neúspěšně vykonaného didaktického testu se v tomto případě nekoná.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.