Skupina 1

Žáci s PUP MZ zařazení do skupiny 1 pracují se zkušební dokumentací bez úprav (tj. po formální ani obsahové stránce se neliší od dokumentace pro žáky intaktní populace).

Skupina 2 a 3

Žáci zařazení do skupiny 2 a 3 pracují se zkušební dokumentací upravenou po formální, případně obsahové stránce. Výjimkou jsou žáci zařazení do skupiny a kategorie SPUO-2-N, SP-2-N a SP-2-N-A, kteří pracují se zkušební dokumentací bez úprav.

Formální úpravy

V rámci formálních úprav je možné zvětšení písma až na 26 bodů a zvětšení řádkového prokladu, členění textu na kratší celky, zvýraznění klíčových slov, použití prvků usnadňujících orientaci na stránce, umožnění zápisu odpovědí přímo do testového sešitu nebo přepis do Braillova písma. Zrakově postižení žáci ve skupinách 2 a 3 mají navíc k testové dokumentaci přiloženo CD s elektronickou verzí testových sešitů pro použití na PC vybavených hmatovým nebo hlasovým výstupem. Žáci zařazení do SP-3 mají k dispozici videonahrávky překladu testových sešitů do českého znakového jazyka.

Obsahové úpravy

Obsah testů zůstává srovnatelný s obsahem testů pro intaktní populaci. Výjimku představují úlohy, které jsou z testů pro určité skupiny žáků zcela vyloučeny z důvodu smyslové nedostupnosti (např. úlohy vyžadující řešení v grafické podobě u žáků se zrakovým postižením nebo úlohy založené na sluchovém vnímání či jazykovém citu u žáků se sluchovým postižením zařazených do kategorie a skupiny SP-3). Takové úlohy jsou nahrazeny úlohami jinými, přičemž nové úlohy nemění obtížnost a v maximální možné míře zachovávají i obsahovou specifikaci testu. Žáci zařazení do SP-3 proto ve společné části maturitní zkoušky konají modifikovanou zkoušku z českého jazyka a z anglického jazyka.

Poslechový subtest z cizího jazyka

Žáci se sluchovým postižením (SP skupiny 1, 2, 3) poslechový subtest z cizího jazyka nekonají.

Úpravám pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek podléhají i nahrávky poslechových subtestů z cizího jazyka. Koncepce úprav nahrávek poslechového subtestu v rámci didaktického testu z cizího jazyka je stejná pro všechny žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky zařazené do skupin 2 a 3 (s výjimkou těch, kteří pracují se zkušební dokumentací bez úprav).

Úpravy zahrnují:

  • rozdělení dlouhých nahrávek s větším množstvím úloh na kratší úseky;
  • nahrání plného znění úloh včetně alternativ;
  • prodloužení pauz mezi jednotlivými úlohami;
  • popis obrázků v češtině (1. část poslechového subtestu);
  • čas pro průběžný zápis odpovědí.

Tyto úpravy prodlouží nahrávku (na rozdíl od neupravené nahrávky) přibližně o 10 minut, upravená nahrávka tak trvá cca 50 minut.

Žáci zařazení ve skupinách 2 a 3 tedy zapisují své odpovědi přímo během nahrávky. Po dokončení poslechového subtestu (nahrávky) již není na zapisování odpovědí vymezen žádný čas, proto je vhodné využít možnosti odpovědi zapisovat přímo do testového sešitu. Žáci ve skupinách 1 a žáci zařazení do skupiny a kategorie SPUO-2-N, SP-2-N a SP-2-N-A pracují dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. se zkušební dokumentací bez úprav, to znamená, že i nahrávka poslechového subtestu je neupravená. Žáci mají ale k poslechovému subtestu 15 minut navíc, aby si po skončení nahrávky mohli ještě zkontrolovat zapsané odpovědi a případně je přepsat do záznamového archu.

Neslyšící žáci

U žáků, kteří preferují komunikaci ve znakovém jazyce (tj. u žáků neslyšících zařazených do kategorie SP skupiny 3), dochází k podstatným obsahovým změnám u zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Více informací k těmto úpravám naleznete v samostatném článku Modifikované zkoušky pro žáky neslyšící (SP-3).

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo