Nepovinná výběrová zkouška Matematika+ byla v roce 2016 vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na období let 2017 až 2020. Hlavním účelem této nepovinné výběrové zkoušky bylo zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol.

Primárním cílem pokusného ověřování zkoušky bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky, která bude schopna ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.

  1. Matematika+ nebyla součástí maturitní zkoušky, její výsledek tak nebyl uváděn na maturitním vysvědčení. Ze zkoušky nebylo možné konat opravnou, ani náhradní zkoušku, ani podat žádost o přezkum výsledku zkoušky. .
  2. Rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti žáků, které mohly být v rámci zkoušky ověřovány, stanovil katalog požadavků  [PDF, 290 kB].
  3. Zkouška se konala formou didaktického testu, délka konání zkoušky byla stanovena na 150 minut. Pravidla pro navýšení časového limitu a úpravy podmínek zkoušky byla uplatňována totožným způsobem jako u maturitní zkoušky. 
  4. Povolenými pomůckami byly psací a rýsovací potřeby, Matematické, fyzikální a chemické tabulky, kalkulátor bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.
  5. Ilustrační test a testy ze všech let konání zkoušky Matematika+ jsou k dispozici v záložce Didaktické testy.

Od školního roku 2020/2021 byla do společné části maturitní zkouška zařazena nepovinná zkouška matematika rozšiřující, která svým obsahem a formou navazuje na zkoušku Matematika+.

Přihlašování k Matematice+

Zkoušku Matematika+ mohli v letech 2017 až 2020 dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání, kteří v daném školním roce zároveň podali přihlášku k maturitní zkoušce (tzn. pouze žáci v posledním ročníku maturitních oborů na školách v České republice).

Ke zkoušce bylo možné se přihlásit elektronicky prostřednictvím výsledkového portálu žáka do 15. ledna daného školního roku.

Termín a místo konání zkoušky

Zkouška se konala vždy v rámci jednotného zkušebního schématu na Centrem stanovených spádových školách. Místo konání zkoušky bylo uvedeno na pozvánce, která byla přihlášeným žákům zaslána elektronicky na jejich e-mailovou adresu.

Výsledky zkoušky

Výsledek zkoušky byl žákům zaslán elektronicky na jejich e-mailovou adresu formou výpisu výsledků didaktického testu do 20. května daného školního roku. Ve školním roce 2019/2020 bylo předání výsledků zkoušky posunuto na 10. června v důsledku zavedení mimořádných opatření ve školství a z nich vyplývajících změn v harmonogramu konání všech závěrečných zkoušek.

Kritéria hodnocení zkoušky včetně hranice úspěšnosti byla stanovena ve sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k hodnocení zkoušek společné části a celkového hodnocení maturitní zkoušky pro příslušný školní rok. Tato kritéria hodnocení naleznete v archivu příslušného ročníku maturitní zkoušky.

Matematika+ a vysoké školy

Po celé období konání zkoušky Matematika+ v letech 2017 až 2020 byl úspěšný výsledek zkoušky zohledňován každoročně rostoucím počtem vysokých škol v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů či jiným bonifikačním způsobem. Jednotlivé fakulty vysokých škol si totiž byly vědomy vysokého studijního potenciálu žáků, kteří byli schopni tuto zkoušku úspěšně složit. 

Hodnotící zprávy

V souladu s ustanovením vyhlášení pokusného ověřování Centrum každý rok zpracovalo hodnotící zprávu s cílem vyhodnotit přípravu, realizaci a výsledky pilotní fáze pokusného ověřování zkoušky Matematika+. Hodnotící zprávy z jednotlivých let naleznete na webu data.cermat.cz v sekci Matematika+.

Text vyhlášení pokusného ověřování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona stanovilo 15. března 2016 výběrovou zkoušku ze středoškolské matematiky. Text vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky Matematika+ je včetně všech příloh k dispozici v níže uvedených odkazech.

V návaznosti na zavedení mimořádných opatření ve školství v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 ministerstvo vydalo 13. května 2020 dodatek č. 2 k textu pokusného ověřování zkoušky Matematika+, kterým byly upraveny podmínky konání zkoušky ve školním roce 2019/2020.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo