Základní školení pedagogických pracovníků

1111Základní školení pedagogických pracovníků k zajištění potřebných funkcí pro společnou část maturitní zkoušky zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vzdělávání je realizováno ve spolupráci Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) a Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR).

Hlavním cílem této odborné přípravy je vytvořit a udržet kvalitně a ověřitelně proškolenou personální infrastrukturu pro zabezpečení funkcí stanovených školským zákonem a dalších funkcí nutných pro zajištění chodu procesů maturitní zkoušky. Konkrétně jde o vzdělávání pedagogických pracovníků formou distanční (e-learningovou) nebo kombinovanou – (e-learning a prezenční forma).

Centrum zajišťuje ve smyslu § 80 školského zákona1 odbornou přípravu pedagogických pracovníků určených ředitelem školy pro výkon funkce zadavatele a školního maturitního komisaře. Na základě ustanovení § 42 maturitní vyhlášky2 Centrum zajišťuje i nástavbovou odbornou přípravu (formou e-learningu) zadavatelů zkoušek konaných žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (žáci s PUP MZ). Pedagogy na odbornou přípravu zadavatele a komisaře nominuje vedení školy, na níž pedagog vyučuje, prostřednictvím informačního systému Centra (IS CERTIS).

Hlavní činnosti Centra v systému odborné přípravy nominovaných učitelů:

 • stanovuje strukturu kurzů pro jednotlivé funkce, tematické zaměření výukových modulů i jejich obsahovou náplň a zajišťuje také aktualizace jejich obsahu;
 • stanovuje hodinové dotace kurzů i výukových modulů (lekcí);
 • sestavuje kurzy z jednotlivých výukových modulů (struktura kurzu);
 • podílí se na výběru tutorského a lektorského týmu a odborně tento tým připravuje;
 • zajišťuje supervizi tutorů a lektorů, co se týče obsahové náplně školení;
 • zajišťuje import studijních skupin do vzdělávacího systému LMS CERMAT;
 • zajišťuje certifikaci školených účastníků a vydávání osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele a školního maturitního komisaře;
 • vydává tzv. doplňky k osvědčení pro zadavatele maturitní zkoušky žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky;
 • vyhodnocuje zpětnou vazbu z dotazníků od účastníků e-learningové i prezenční části vzdělávání;
 • zajišťuje přípravu, tisk a výrobu veškerých výukových, studijních a testových materiálů prezenční části odborné přípravy pro lektory i účastníky;
 • plně zajišťuje provoz vzdělávacího systému "Learning Management System" (LMS CERMAT) v programovém prostředí Moodle, včetně vývoje a implementace doplňkových funkcionalit;
 • garantuje roli systémového administrátora LMS CERMAT;
 • poskytuje technicko-uživatelskou podporu ředitelům škol při nominování pedagogů do jednotlivých funkcí;
 • získaná data z nominací v informačním systému Centra předává NPI ČR pro organizační zajištění odborné přípravy pedagogů;
 • zajišťuje kontrolní činnost (hospitace) v rámci prezenčních školení.

Hlavní činnosti NPI ČR v systému odborné přípravy nominovaných učitelů:

 • odpovídá za zajištění organizace a logistiky e-learningové a prezenční části odborné přípravy nominovaných učitelů;
 • při organizaci odborné přípravy vychází z dat předaných Centrem (údaje o nominovaných osobách a funkcích z informačního systému Centra);
 • vytváří studijní skupiny a přiřazuje jim tutory/lektory;
 • vytváří a Centru předává podklady pro import studijních skupin do vzdělávacího systému LMS CERMAT;
 • zabezpečuje vyžádané změny v zařazení účastníků do skupin;
 • zajišťuje výběr tutorů a lektorů pro jednotlivé kurzy a podílí se na jejich přípravě;
 • zajišťuje supervizi tutorů a lektorů v organizační části odborné přípravy;
 • stanovuje harmonogram vzdělávání jednotlivých funkcí s ohledem na dodržení termínu zahájení a ukončení odborné přípravy, který určuje Centrum;
 • zajišťuje distribuci výukových a testových materiálů pro účastníky odborné přípravy;
 • vyhodnocuje zpětnou vazbu z evaluačních dotazníků od účastníků i lektorů prezenční části vzdělávání.

Dotazy k organizaci odborné přípravy (např. výběr termínu a místa konání kurzů, přihlašování do kurzů apod.) mohou účastníci i školy směřovat na regionální garanty NPI ČR.


1 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2 Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo