Stručné schéma realizace základního školení (CISKOM)

  1. Ředitelé škol nominují odpovídající počet učitelů na jednotlivé zákonné funkce v informačním systému (IS CERTIS) Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Nominace jsou otevřeny pro editace dat neomezeně.
  2. Nominovaní učitelé obdrží e-mail s přístupovými údaji (uživatelské jméno a heslo) do informačního systému Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR), kde se přihlásí zvlášť k e-learningovému a zvlášť k prezenčnímu studiu, je-li toto součástí kurzu.
  3. Ředitel školy potvrdí (schválí) přihlášku svého pedagoga v informačním systému NPI ČR.
  4. E-learningové studium, které probíhá v systému LMS CERMAT (Learning Management System), vždy předchází prezenčnímu studiu. Pro každou funkci je plánovaný určitý počet hodin distančního (e-learningového) studia vzhledem k počtu povinných i doporučených výukových modulů. Výukový modul je jednotkou on-line studia, která rozpracovává jedno z témat určených pro studium příslušné funkce. Každá ze zákonných funkcí má stanovený počet povinných a doporučených výukových modulů. Důležité povinné moduly jsou zakončeny průběžným on-line testem. Po splnění podmínek e-learningové části umožní systém LMS CERMAT účastníkovi vytisknout potvrzení o absolvování e-learningové části odborné přípravy pedagogických pracovníků před zahájením prezenční části odborné přípravy (na funkci hodnotitele a školního maturitního komisaře). Školení na funkci zadavatele absolvováním e-learningové části končí a účastník si vytiskne osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele.
  5. V případě funkce školního maturitního komisaře a hodnotitele ústní zkoušky pokračuje studium prezenčními semináři.
  6. Po úspěšném absolvování prezenčního školení a splnění podmínek závěrečné certifikace si školní maturitní komisař a hodnotitel vytisknou osvědčení o způsobilosti k výkonu dané funkce (dále jen osvědčení).
  7. Osvědčení opravňuje držitele vykonávat na základě jmenování ředitelem školy danou funkci při zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Doba platnosti osvědčení je omezena ustanovením § 42 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci, kteří splnili podmínky certifikace pro vydání osvědčení na funkci zadavatele nebo hodnotitele, se mohou, v případě odpovídající nominace, přihlásit do nástavbového studia pro hodnotitele, resp. zadavatele zkoušek konaných žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ). Nástavbová příprava probíhá pouze formou e-learningu s výjimkou hodnotitelů pro žáky s PUP MZ kategorie a skupiny SP-3, kde je součástí nástavbové přípravy i jednodenní prezenční školení.

Odborná příprava na funkci hodnotitele ústní zkoušky z cizích jazyků je realizována i pro cizince (rodilé mluvčí) v jejich mateřském jazyce. Takto upravené kurzy pro hodnotitele AJ, NJ, FJ a ŠJ se konají pouze formou prezenčního studia s navýšením časové dotace. Školení pro školní maturitní komisaře, zadavatele a nástavbová odborná příprava na funkci hodnotitele ústní zkoušky z CJ žáků s PUP MZ nejsou organizovány v cizím jazyce.
Centrum zabezpečuje i odbornou přípravu pro neslyšící učitele speciálních škol, a to na funkci hodnotitele modifikované ústní zkoušky z českého nebo anglického jazyka v úpravě pro neslyšící.

Ukázka struktury kurzu pro hodnotitele ÚZ ČJL   [PDF, 370 kB]

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo