Stručné schéma realizace základního školení (CISKOM)

  1. Ředitelé škol nominují odpovídající počet učitelů na jednotlivé zákonné funkce v informačním systému (IS CERTIS) Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Nominace jsou otevřeny pro editace dat neomezeně.
  2. Nominovaní učitelé obdrží e-mail s přístupovými údaji (uživatelské jméno a heslo) do informačního systému Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR), kde se přihlásí zvlášť k e-learningovému a zvlášť k prezenčnímu studiu, je-li toto součástí kurzu.
  3. Ředitel školy potvrdí (schválí) přihlášku svého pedagoga v informačním systému NPI ČR.
  4. E-learningové studium, které probíhá v systému LMS CERMAT (Learning Management System), vždy předchází prezenčnímu studiu. Pro každou funkci je plánovaný určitý počet hodin distančního (e-learningového) studia vzhledem k počtu povinných i doporučených výukových modulů. Výukový modul je jednotkou on-line studia, která rozpracovává jedno z témat určených pro studium příslušné funkce. Každá ze zákonných funkcí má stanovený počet povinných a doporučených výukových modulů. Důležité povinné moduly jsou zakončeny průběžným on-line testem. Po splnění podmínek e-learningové části umožní systém LMS CERMAT účastníkovi kurzu komisařů vytisknout potvrzení o absolvování e-learningové části odborné přípravy pedagogických pracovníků. Toto potvrzení opravňuje k pokračování v prezenční části odborné přípravy.  Školení na funkci zadavatele absolvováním e-learningové části končí a účastník si vytiskne osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele.
  5. V případě funkce školního maturitního komisaře pokračuje studium prezenčními semináři.
  6. Po úspěšném absolvování prezenčního školení a splnění podmínek závěrečné certifikace si školní maturitní komisař vytiskne osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře (dále jen osvědčení).
  7. Osvědčení opravňuje držitele vykonávat na základě jmenování ředitelem školy, v případě zadavatele, nebo jmenování ředitelkou Centra, v případě komisaře, danou funkci při zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Doba platnosti osvědčení je omezena ustanovením § 42 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci, kteří splnili podmínky certifikace pro vydání osvědčení na funkci zadavatele, se mohou v případě odpovídající nominace přihlásit do nástavbového studia pro zadavatele zkoušek konaných žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ). Nástavbová příprava probíhá pouze formou e-learningu.

Školení pro školní maturitní komisaře a zadavatele včetně nástavbové odborné přípravy nejsou organizována v cizím jazyce.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo