Přehled funkcí pro zabezpečení společné části maturitní zkoušky

Funkce stanovené školským zákonem a maturitní vyhláškou

Školský zákon1 ukládá Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) povinnost zajistit odbornou přípravu pedagogických pracovníků pro výkon funkce:

  • školního maturitního komisaře;
  • zadavatele.

Tyto zákonné funkce jsou souhrnně nazývány „orgány společné části maturitní zkoušky (MZ)“ nebo „lokální funkce“. Tímto názvem je poukázáno na jejich vazbu na jednotlivé lokality – školy, a tedy i na to, že jde o funkce nominované řediteli škol.

Odborná příprava, tj. základní školení, zahrnuje také problematiku žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ). Tato tzv. nástavbová odborná příprava je z legislativního hlediska zakotvena v maturitní vyhlášce2.

Školní maturitní komisař

Školní maturitní komisař (ŠMK) zabezpečuje řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve škole. Plně odpovídá za korektnost a objektivitu maturitního procesu v průběhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (SČ MZ), jejichž rozvrh je stanoven v tzv. jednotném zkušebním schématu (JZS). Z výkonu své funkce se zodpovídá řediteli Centra, tedy nikoli řediteli příslušné školy.

Školního maturitního komisaře jmenuje k výkonu této funkce (na základě návrhu ředitelů škol) v příslušné střední škole ředitel Centra. Komisařem může být jmenován pedagogický pracovník, který vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let ve střední nebo vyšší odborné škole. ŠMK nesmí vykonávat svou funkci ve škole, s níž má nebo v uplynulých dvou letech před konáním maturitní zkoušky měl základní pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah. Jedná se o jednu z klíčových podmínek pro zajištění objektivity průběhu zkoušek. Pokud má škola jedno nebo více odloučených pracovišť, na kterých probíhají maturity, jsou ŠMK jmenováni i na tato odloučená pracoviště školy. Sídla škol a jejich odloučená pracoviště, kde budou probíhat maturitní zkoušky, označujeme souhrnně jako zkušební místa a platí, že každé zkušební místo musí mít svého komisaře. V souladu s § 38 maturitní vyhlášky má mít každá škola takový počet certifikovaných ŠMK, který je o jednoho vyšší než počet zkušebních míst, ve kterých se bude v rámci dané školy konat maturitní zkouška.

Základní podmínkou jmenování do funkce školního maturitního komisaře je úspěšné absolvování odborné přípravy a získání osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce školního maturitního komisaře, které je vydáváno Centrem ve smyslu školského zákona, a splnění předpokladů pro jmenování a vlastní výkon funkce uvedených v maturitní vyhlášce.

ŠMK při výkonu své funkce ve zkušebním místě postupuje podle detailní metodiky (manuálu) vycházející ze školského zákona, maturitní vyhlášky a prováděcích metodik Centra.

Zadavatel

Zadavatel zabezpečuje řádný průběh zkoušek společné části maturitní zkoušky v učebně. Zadává zkoušky společné části maturitní zkoušky (didaktické testy).

Zadavatele jmenuje k výkonu funkce ředitel školy, ve které zkoušky probíhají. Základní podmínkou jmenování do funkce zadavatele je úspěšné absolvování odborné přípravy a získání osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele vydaného Centrem ve smyslu školského zákona a splnění předpokladů pro výkon funkce uvedených v maturitní vyhlášce.

Zadavatel zkoušek konaných žáky s PUP MZ může funkci vykonávat na základě platného certifikátu, tzv. doplňku k osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele. Tento doplněk k osvědčení získá po úspěšném absolvování odborné přípravy zadavatelů pro žáky s PUP MZ, která je nástavbou kurzu pro zadavatele.

Zadavatel při výkonu své funkce v učebně postupuje podle metodiky (manuálu) vycházející ze školského zákona, maturitní vyhlášky a prováděcích metodik Centra.

Management škol

Pro ředitele a jejich statutární zástupce, kteří jsou evidováni v informačním systému Centra, je zpřístupněna elektronická knihovna informací, v níž jsou uloženy všechny výukové moduly a další informační materiály. Jako další zdroj aktuálních informací mohou ředitelé středních škol a jejich zástupci využít Konzultační semináře pro management škol, každoročně organizované ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).

Funkce stanovené vnitřními směrnicemi Centra

Druhou částí personální infrastruktury jsou tzv. „centrální funkce“ – tedy funkce nominované a spravované Centrem:

  • rater (posuzovatel otevřených úloh didaktického testu);
  • autor testových úloh (ATÚ);

Centrální funkce nejsou stanoveny legislativními normami, ale vnitřními směrnicemi Centra, přičemž se vychází z ustanovení § 80 odst. 3 školského zákona. Odborná příprava centrálních funkcí probíhá distanční nebo kombinovanou formou studia (e-learning a prezenční školení).


1 § 80 odst. 3 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2 Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo