Přehled funkcí pro zabezpečení společné části maturitní zkoušky

Funkce stanovené školským zákonem a maturitní vyhláškou

Školský zákon1 ukládá Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) povinnost zajistit odbornou přípravu pedagogických pracovníků pro výkon funkce:

  • školního maturitního komisaře;
  • zadavatele.

Tyto zákonné funkce jsou souhrnně nazývány „orgány společné části maturitní zkoušky (MZ)“ nebo „lokální funkce“. Tímto názvem je poukázáno na jejich vazbu na jednotlivé lokality – školy, a tedy i na to, že jde o funkce nominované řediteli škol.

Odborná příprava, tj. základní školení, zahrnuje také problematiku žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ). Tato tzv. nástavbová odborná příprava je z legislativního hlediska zakotvena v maturitní vyhlášce2.

Školní maturitní komisař

Školní maturitní komisař (ŠMK) zabezpečuje řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve škole. Plně odpovídá za korektnost a objektivitu maturitního procesu v průběhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (SČ MZ), jejichž rozvrh je stanoven v tzv. jednotném zkušebním schématu (JZS). Z výkonu své funkce se zodpovídá řediteli Centra, tedy nikoli řediteli příslušné školy.

Školního maturitního komisaře jmenuje k výkonu této funkce (na základě návrhu ředitelů škol) v příslušné střední škole ředitel Centra. Komisařem může být jmenován pedagogický pracovník, který vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let ve střední nebo vyšší odborné škole. ŠMK nesmí vykonávat svou funkci ve škole, s níž má nebo v uplynulých dvou letech před konáním maturitní zkoušky měl základní pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah. Jedná se o jednu z klíčových podmínek pro zajištění objektivity průběhu zkoušek. Pokud má škola jedno nebo více odloučených pracovišť, na kterých probíhají maturity, jsou ŠMK jmenováni i na tato odloučená pracoviště školy. Sídla škol a jejich odloučená pracoviště, kde budou probíhat maturitní zkoušky, označujeme souhrnně jako zkušební místa a platí, že každé zkušební místo musí mít svého komisaře. V souladu s § 38 maturitní vyhlášky má mít každá škola takový počet certifikovaných ŠMK, který je o jednoho vyšší než počet zkušebních míst, ve kterých se bude v rámci dané školy konat maturitní zkouška.

Základní podmínkou jmenování do funkce školního maturitního komisaře je úspěšné absolvování odborné přípravy a získání osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce školního maturitního komisaře, které je vydáváno Centrem ve smyslu školského zákona, a splnění předpokladů pro jmenování a vlastní výkon funkce uvedených v maturitní vyhlášce.

ŠMK při výkonu své funkce ve zkušebním místě postupuje podle detailní metodiky (manuálu) vycházející ze školského zákona, maturitní vyhlášky a prováděcích metodik Centra.

Zadavatel

Zadavatel zabezpečuje řádný průběh zkoušek společné části maturitní zkoušky v učebně. Zadává zkoušky společné části maturitní zkoušky (didaktické testy).

Zadavatele jmenuje k výkonu funkce ředitel školy, ve které zkoušky probíhají. Základní podmínkou jmenování do funkce zadavatele je úspěšné absolvování odborné přípravy a získání osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele vydaného Centrem ve smyslu školského zákona a splnění předpokladů pro výkon funkce uvedených v maturitní vyhlášce.

Zadavatel zkoušek konaných žáky s PUP MZ může funkci vykonávat na základě platného certifikátu, tzv. doplňku k osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele. Tento doplněk k osvědčení získá po úspěšném absolvování odborné přípravy zadavatelů pro žáky s PUP MZ, která je nástavbou kurzu pro zadavatele.

Zadavatel při výkonu své funkce v učebně postupuje podle metodiky (manuálu) vycházející ze školského zákona, maturitní vyhlášky a prováděcích metodik Centra.

Management škol

Pro ředitele a jejich statutární zástupce, kteří jsou evidováni v informačním systému Centra, je zpřístupněna elektronická knihovna informací, v níž jsou uloženy všechny výukové moduly a další informační materiály. Jako další zdroj aktuálních informací mohou ředitelé středních škol a jejich zástupci využít Konzultační semináře pro management škol, každoročně organizované ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).

Funkce stanovené vnitřními směrnicemi Centra

Druhou částí personální infrastruktury jsou tzv. „centrální funkce“ – tedy funkce nominované a spravované Centrem:

  • rater (posuzovatel otevřených úloh didaktického testu);
  • autor testových úloh (ATÚ);

Centrální funkce nejsou stanoveny legislativními normami, ale vnitřními směrnicemi Centra, přičemž se vychází z ustanovení § 80 odst. 3 školského zákona. Odborná příprava centrálních funkcí probíhá distanční nebo kombinovanou formou studia (e-learning a prezenční školení).


1 § 80 odst. 3 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2 Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.