Přehled funkcí pro zabezpečení společné části maturitní zkoušky

Funkce stanovené školským zákonem a maturitní vyhláškou

Školský zákon1 ukládá Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) povinnost zajistit odbornou přípravu pedagogických pracovníků pro výkon funkce:

  • školního maturitního komisaře;
  • zadavatele;
  • hodnotitele ústní zkoušky a písemné práce.

Tyto zákonné funkce jsou souhrnně nazývány „orgány společné části maturitní zkoušky (MZ)“ nebo „lokální funkce“. Tímto názvem je poukázáno na jejich vazbu na jednotlivé lokality – školy, a tedy i na to, že jde o funkce nominované řediteli škol.

Odborná příprava v rámci aktivity CISKOM, tj. základního školení, zahrnuje také problematiku žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ). Tato tzv. nástavbová odborná příprava je z legislativního hlediska zakotvena v maturitní vyhlášce2.

Školní maturitní komisař

Školní maturitní komisař (ŠMK) zabezpečuje řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve škole, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou. Plně odpovídá za korektnost a objektivitu maturitního procesu v průběhu konání zkoušek (didaktických testů a písemných prací) společné části maturitní zkoušky (SČ MZ), jejichž rozvrh je stanoven v tzv. jednotném zkušebním schématu (JZS). Z výkonu své funkce se zodpovídá řediteli Centra, tedy nikoli řediteli příslušné školy.

Školního maturitního komisaře jmenuje k výkonu této funkce (na základě návrhu ředitelů škol) v příslušné střední škole ředitel Centra. Komisařem může být jmenován pedagogický pracovník, který vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let ve střední nebo vyšší odborné škole. ŠMK nesmí vykonávat svou funkci ve škole, s níž má nebo v uplynulých dvou letech před konáním maturitní zkoušky měl základní pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah. Jedná se o jednu z klíčových podmínek pro zajištění objektivity průběhu zkoušek. Pokud má škola jedno nebo více odloučených pracovišť, na kterých probíhají maturity, jsou ŠMK jmenováni i na tato odloučená pracoviště školy. Sídla škol a jejich odloučená pracoviště, kde budou probíhat maturitní zkoušky, označujeme souhrnně jako zkušební místa a platí, že každé zkušební místo musí mít svého komisaře. V souladu s § 38 maturitní vyhlášky má mít každá škola takový počet certifikovaných ŠMK, který je o jednoho vyšší než počet zkušebních míst, ve kterých se bude v rámci dané školy konat maturitní zkouška.

Základní podmínkou jmenování do funkce školního maturitního komisaře je úspěšné absolvování odborné přípravy a získání osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce školního maturitního komisaře, které je vydáváno Centrem ve smyslu školského zákona, a splnění předpokladů pro jmenování a vlastní výkon funkce uvedených v maturitní vyhlášce.

ŠMK při výkonu své funkce ve zkušebním místě postupuje podle detailní metodiky (manuálu) vycházející ze školského zákona, maturitní vyhlášky a prováděcích metodik Centra.

Zadavatel

Zadavatel zabezpečuje řádný průběh zkoušek společné části maturitní zkoušky v učebně. Zadává zkoušky společné části maturitní zkoušky, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou.

Zadavatele jmenuje k výkonu funkce ředitel školy, ve které zkoušky probíhají. Základní podmínkou jmenování do funkce zadavatele je úspěšné absolvování odborné přípravy a získání osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele vydaného Centrem ve smyslu školského zákona a splnění předpokladů pro výkon funkce uvedených v maturitní vyhlášce.

Zadavatel zkoušek konaných žáky s PUP MZ může funkci vykonávat na základě platného certifikátu, tzv. doplňku k osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele. Tento doplněk k osvědčení získá po úspěšném absolvování odborné přípravy zadavatelů pro žáky s PUP MZ, která je nástavbou kurzu pro zadavatele.

Zadavatel při výkonu své funkce v učebně postupuje podle metodiky (manuálu) vycházející ze školského zákona, maturitní vyhlášky a prováděcích metodik Centra.

Hodnotitel ústní zkoušky

Hodnotitel ústní zkoušky (HOD ÚZ) je členem zkušební maturitní komise pro příslušný předmět a hodnotí ústní projev žáků ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, ruský a španělský jazyk).

Členy zkušební maturitní komise je vždy dvojice hodnotitelů v rolích hodnotitel zkoušející a hodnotitel přísedící. Výsledné hodnocení ústní zkoušky je konsenzem obou hodnotitelů potvrzeným hlasováním zkušební maturitní komise.

Hodnotitele ÚZ jmenuje k výkonu funkce ředitel školy, ve které hodnotitel funkci vykonává. Podmínkou jmenování do této funkce je úspěšné absolvování odborné přípravy a získání osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústní zkoušky příslušného předmětu vydaného Centrem ve smyslu školského zákona a splnění předpokladů pro výkon funkce uvedených v maturitní vyhlášce.

Hodnotitel vykonává svoji funkci zpravidla ve škole, kde učí. V případě, že škola nemá dostatek vlastních certifikovaných hodnotitelů, může ředitel po vzájemné dohodě jmenovat pro výkon této funkce hodnotitele z jiné školy.

Hodnotitel ústní zkoušky žáků s PUP MZ může funkci vykonávat na základě platného doplňku k osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ÚZ. Tento doplněk k osvědčení získá po úspěšném absolvování odborné přípravy určené hodnotitelům ÚZ žáků s PUP MZ, která je nástavbou kurzu pro HOD ÚZ.

Hodnotitel písemné práce

Hodnotitel PP hodnotí písemné práce žáků ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura (ČJL) a cizí jazyk (CJ).

Hodnocení písemných prací z CJ a ČJL společné části MZ je organizováno centrálně za dodržení následujících pravidel:

  1. Centrum přiděluje písemné práce centrálním hodnotitelům (CeHOPP) k opravě;
  2. Výsledné hodnocení PP je zadáváno přímo do informačního systému Centra;

Pro hodnocení PP CJ i ČJL v rámci MZ jsou CeHOPP zařazováni do hodnotitelských týmů. Tyto týmy jsou řízeny vyškolenými vedoucími hodnotitelských týmů, kteří kontrolují hodnocení písemných prací. Za činnost vedoucích hodnotitelských týmů a hodnocení PP daných předmětů odpovídají vedoucí hodnocení předmětu.

Hodnocení PP společné části MZ probíhá centrálně za dodržení výše uvedených principů. Písemné práce z CJ a ČJL jsou hodnoceny jako anonymní a hodnotitelům je přiděluje k hodnocení Centrum. Centrum zajišťuje i nezávislou kontrolu hodnocení písemných prací.

Z výše uvedených důvodů proto nebude otevřena odborná příprava hodnotitelů PP z cizích jazyků ani hodnotitelů PP z ČJL. Nebude rovněž organizována ani nástavbová odborná příprava pro hodnotitele PP z CJ/ČJL žáků s PUP MZ.

Pro doplnění týmů centrálních hodnotitelů proběhne ve školním roce 2019/2020 výběrová odborná příprava pro centrální hodnotitele PP z anglického jazyka a centrální hodnotitele PP z českého jazyka a literatury včetně nástavbové odborné přípravy pro centrální hodnotitele PP z ČJL žáků s PUP MZ.

Management škol

Pro ředitele a jejich statutární zástupce, kteří jsou evidováni v informačním systému Centra, je zpřístupněna elektronická knihovna informací, v níž jsou uloženy všechny výukové moduly a další informační materiály. Jako další zdroj aktuálních informací mohou ředitelé středních škol a jejich zástupci využít Konzultační semináře pro management škol, každoročně organizované ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).

Funkce stanovené vnitřními směrnicemi Centra

Druhou částí personální infrastruktury jsou tzv. „centrální funkce“ – tedy funkce nominované a spravované Centrem:

  • rater (posuzovatel otevřených úloh didaktického testu);
  • autor testových úloh (ATÚ);

Centrální funkce nejsou stanoveny legislativními normami, ale vnitřními směrnicemi Centra. Odborná příprava centrálních funkcí probíhá kombinovanou formou studia (e-learning a prezenční školení).


1 § 80 odst. 3 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2 Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo