Model maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

V návaznosti na vyhlášení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se některé podmínky konání maturitní zkoušky upravují dle ustanovení tohoto zákona. Aktuální informace o přijatých změnách naleznete v příslušných sekcích tohoto webu a ve znění samotného zákona a prováděcí vyhlášky.

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ŠKOLNÍ ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2019/2020 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika
2–3 povinné zkoušky
stanovuje RVP / ředitel školy
max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky:
cizí jazyk, matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce  [PDF, 253 kB]  řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 2. prosince pro jarní zkušební období;
  • 27. července pro podzimní zkušební období (termín 25.července stanovený vyhláškou připadá na sobotu).

Maturitní zkoušku v jarním zkušebním období v roce 2020 konají podle pravidel stanovených zákonem č. 135/2020 Sb. žáci, kteří podali přihlášku

  1. k maturitní zkoušce pro toto období;
  2. k opravné nebo náhradní zkoušce;
  3. z důvodu opakování zkoušky nebo její části na základě rozhodnutí vydaného v rámci řízení o přezkumu průběhu a výsledku maturitní zkoušky podle § 82 školského zákona. 

V podzimním zkušebním období v roce 2020 konají podle pravidel stanovených  zákonem č. 135/2020 Sb. žáci, kteří podali přihlášku pro jarní zkušební období roku 2020 a zároveň

  1. se přihlásí k jejich první opravné nebo první náhradní zkoušce, nebo
  2. opakují maturitní zkoušku nebo její část na základě rozhodnutí vydaného v řízení o přezkumu průběhu a výsledků maturitní zkoušky podle § 32 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Ostatní žáci konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období dle pravidel školského zákona.

PŘEHLEDOVÁ TABULKA PRO PRAVIDLA KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ  PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
Řádný termín

(první) Opravný termín podle zákona č. 135/2020 Sb.

(první) Náhradní termín řádného termínu podle zákona
č. 135/2020 Sb.
První opravný termín Druhý opravný termín podle školského zákona
(první) Náhradní termín opravného termínu podle zákona
č. 135/2020 Sb
Druhý opravný termín (první) Náhradní termín druhého opravného termínu podle zákona č. 135/2020 Sb.
První náhradní termín řádného termínu (první) Opravný termín podle zákona č. 135/2020 Sb.
Náhradní termín (náhradního termínu) podle školského zákona
Druhý a další náhradní termín řádného termínu (první) Opravný termín podle zákona č. 135/2020 Sb.
Náhradní termín podle školského zákona
První náhradní termín prvního opravného termínu Druhý opravný termín podle školského zákona
Náhradní termín (náhradního termínu) podle školského zákona
Druhý a další náhradní termín prvního opravného termínu Druhý opravný termín podle školského zákona
Náhradní termín (náhradního termínu) podle školského zákona
Náhradní termín druhého opravného termínu Náhradní termín (náhradního termínu) podle školského zákona
Nepřihlášení žáci k jarnímu zkušebnímu období Všechny termíny podle školského zákona

Společná část

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám. Zkoušky jsou koncipovány v souladu s platnými Katalogy požadavků.

Pro žáky, kteří v letošním školním roce konají maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb., se ve společné části zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládají z dílčí zkoušky konané formou písemné práce – tito žáci tak konají pouze dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní zkoušky. Ostatní žáci (t.j. žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku podle školského zákona) budou v podzimním zkušebním období konat i dílčí zkoušky formou písemné práce.

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického, francouzského, německého, ruského a španělského jazyka. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. U komplexních zkoušek (český jazyk a literatura, cizí jazyk) platí, že koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl.

Neúspěšné pokusy se počítají za celou komplexní zkoušku, nikoliv za její dílčí části. Neúspěch byť u jedné dílčí části (např. u didaktického testu) tedy znamená vyčerpání jednoho pokusu pro celou komplexní zkoušku. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Termín konání didaktických testů a písemných prací naleznete v Maturitním kalendáři.

Popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části naleznete v záložce Zkoušky společné části

V podzimním zkušebním období se písemné zkoušky společné části konají na spádových školách [PDF, 264 kB]. Škola, ve které bude žák písemné zkoušky společné části konat, bude uvedena na pozvánce k maturitní zkoušce.

Profilová část

Profilová část se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program (RVP). Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Na základě § 26 zákona č. 135/2020 Sb., může ředitel školy v případě žáků, kteří konají maturitní zkoušku podle tohoto zákona, stanovit v případě maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí a praktické zkoušky náhradní způsob jejího konání a hodnocení. S náhradním způsobem konání a hodnocení maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí nebo praktické zkoušky seznámí ředitel školy žáka s dostatečným předstihem před jejím konáním.

Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného oboru vzdělávání. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky. Provedení a parametry profilové části maturitní zkoušky na příslušné střední škole jsou plně v kompetenci ředitele školy.

Další informace k profilové části naleznete v záložce Zkoušky profilové části.

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání upůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Další informace k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky naleznete v záložce Úpravy podmínek zkoušky.

Důležité dokumenty

 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.