Školní rok 2019/2020

Stejně jako v předchozích letech, kdy se tříhodinové konzultační semináře a školení (KOSS) osvědčily jako účinný informační nástroj i prostor k diskusi pro středoškolské pedagogy, kteří chtějí konzultovat své zkušenosti nejen s lektory, ale i s ostatními kolegy z praxe, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR (NPI ČR) nabídku těchto seminářů. Jsou určeny například pro pedagogy, kteří plní roli předsedy zkušební maturitní komise, pro pedagogy v rolích školních maturitních komisařů a zadavatelů ad.

Konzultační semináře, které byly organizovány do konce roku 2019

 • Konzultační semináře k organizaci maturitní zkoušky a přijímacího řízení na SŠ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  Semináře jsou určeny výchovným poradcům základních a středních škol a pracovníkům školských poradenských zařízení, kteří vystavují doporučení pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky a přijímacího řízení.
 • Konzultační seminář – český jazyk v úpravě pro neslyšící
  Seminář je určen učitelům českého jazyka, kteří vzdělávají žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-3.
 • Konzultační semináře pro management škol
  Semináře jsou určeny ředitelům a zástupcům ředitelů středních škol, kteří jsou pověřeni organizací maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky. Cílem těchto seminářů je podrobně seznámit management škol se změnami v právních předpisech týkajících se maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol ve školním roce 2019/2020. Účastníci seminářů budou seznámeni zejména s problematikou organizace společné části maturitní zkoušky a s problematikou organizace jednotné přijímací zkoušky. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.

Konzultační semináře, které budou organizovány průběžně od začátku roku 2020

 • Konzultační semináře k hodnocení písemné práce z anglického jazyka v rámci společné části maturitní zkoušky
  Konzultační semináře k písemné práci v rámci společné části maturitní zkoušky (MZ) jsou určeny všem vyučujícím anglického jazyka, kteří nejsou centrálními hodnotiteli písemné práce z anglického jazyka.1 Obsah semináře je zaměřen na specifikaci písemného projevu, ověřované dovednosti, zadání a základní charakteristiky písemné práce, kritéria hodnocení a základní principy hodnocení písemné práce z anglického jazyka ve společné části MZ. Dále nabízí praktickou ukázku hodnocení PP a prezentuje vybraná data z PP AJ ve společné části MZ.
 • Konzultační semináře k hodnocení písemné práce z německého jazyka v rámci společné části maturitní zkoušky
  Konzultační semináře k písemné práci v rámci společné části maturitní zkoušky (MZ) jsou určeny všem vyučujícím německého jazyka, kteří nejsou centrálními hodnotiteli písemné práce z německého jazyka.1 Obsah semináře je zaměřen na specifikaci písemného projevu, ověřované dovednosti, zadání a základní charakteristiky písemné práce, kritéria hodnocení a základní principy hodnocení písemné práce z německého jazyka ve společné části MZ. Dále nabízí praktickou ukázku hodnocení PP a prezentuje vybraná data z PP NJ ve společné části MZ.
 • Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
  Cílem seminářů je podrobně seznámit certifikované komisaře2 jako osoby zabezpečující řádný průběh písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce komisaře. Těžištěm seminářů bude praktická činnost při výkonu funkce komisaře. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.
 • Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí
  Seminář podrobně seznámí předsedy zkušebních maturitních komisí jako osoby odpovědné za realizaci a kontrolu průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky ve školách s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce předsedy. Těžištěm seminářů budou procesy ústních zkoušek společné části MZ, dokumenty používané při profilových a ústních zkouškách a praktická činnost při výkonu funkce předsedy. Část semináře bude vyhrazena rovněž dotazům a diskusi.
 • Konzultační semináře k hodnocení písemných prací z anglického jazyka v rámci společné části MZ žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ)
  Semináře jsou určeny všem vyučujícím anglického jazyka, kteří nejsou centrálními hodnotiteli PP z AJ a kteří se chtějí seznámit s přístupem k hodnocení písemného projevu žáků s PUP MZ v rámci společné části MZ.
 • Konzultační seminář pro hodnotitele ústní zkoušky z anglického jazyka v úpravě pro neslyšící
  Seminář je určen pro certifikované hodnotitele ústní zkoušky z anglického jazyka v úpravě pro neslyšící (tj. modifikované ústní zkoušky určené žákům s PUP MZ v kategorii a skupině SP-3) a slouží k prohloubení znalostí o principech vedení zkoušky a jejího hodnocení podle platných kritérií.

Ke stažení


1 Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém školním roce.
2 Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém školním roce a kteří budou vykonávat funkci školního maturitního komisaře v roce 2020.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo