Školní rok 2019/2020

Stejně jako v předchozích letech, kdy se tříhodinové konzultační semináře a školení (KOSS) osvědčily jako účinný informační nástroj i prostor k diskusi pro středoškolské pedagogy, kteří chtějí konzultovat své zkušenosti nejen s lektory, ale i s ostatními kolegy z praxe, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) nabídku těchto seminářů. Jsou určeny například pro pedagogy, kteří plní roli předsedy zkušební maturitní komise, pro pedagogy v rolích školních maturitních komisařů a zadavatelů ad.

Nabídka konzultačních seminářů pro školní rok 2019/2020

Konzultační semináře, které budou organizovány průběžně do konce roku 2019

 • Konzultační semináře k organizaci maturitní zkoušky a přijímacího řízení na SŠ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  Semináře jsou určeny výchovným poradcům základních a středních škol a pracovníkům školských poradenských zařízení, kteří vystavují doporučení pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky a přijímacího řízení.
 • Konzultační seminář – český jazyk v úpravě pro neslyšící
  Seminář je určen učitelům českého jazyka, kteří vzdělávají žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-3.
 • Konzultační semináře pro management škol
  Semináře jsou určeny ředitelům a zástupcům ředitelů středních škol. Cílem těchto seminářů je podrobně seznámit management škol se změnami v právních předpisech týkajících se maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol ve školním roce 2019/2020. Účastníci seminářů budou seznámeni zejména s problematikou organizace společné části maturitní zkoušky
  a s problematikou organizace jednotné přijímací zkoušky. Závěrem proběhne praktická ukázka práce v IS CERTIS – tipy a návody pro zrychlení a zjednodušení obsluhy aplikace. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.

Konzultační semináře, které budou organizovány průběžně od začátku roku 2020

 • Konzultační semináře k hodnocení písemné práce z anglického jazyka v rámci společné části maturitní zkoušky
  Konzultační semináře k písemné práci v rámci společné části maturitní zkoušky (MZ) jsou určeny všem vyučujícím anglického jazyka, kteří nejsou centrálními hodnotiteli písemné práce z anglického jazyka. Obsah semináře je zaměřen na specifikaci písemného projevu, ověřované dovednosti, zadání a základní charakteristiky písemné práce, kritéria hodnocení a základní principy hodnocení písemné práce z anglického jazyka ve společné části MZ. Dále nabízí praktickou ukázku hodnocení PP a prezentuje vybraná data z PP AJ ve společné části MZ.
 • Konzultační semináře k hodnocení písemné práce z německého jazyka v rámci společné části maturitní zkoušky
  Konzultační semináře k písemné práci v rámci společné části maturitní zkoušky (MZ) jsou určeny všem vyučujícím německého jazyka, kteří nejsou centrálními hodnotiteli písemné práce z německého jazyka. Obsah semináře je zaměřen na specifikaci písemného projevu, ověřované dovednosti, zadání a základní charakteristiky písemné práce, kritéria hodnocení a základní principy hodnocení písemné práce z německého jazyka ve společné části MZ. Dále nabízí praktickou ukázku hodnocení PP a prezentuje vybraná data z PP NJ ve společné části MZ.
 • Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
  Cílem seminářů je podrobně seznámit komisaře jako osoby zabezpečující řádný průběh písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce komisaře. Těžištěm seminářů bude praktická činnost při výkonu funkce komisaře. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.
 • Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí
  Seminář podrobně seznámí předsedy zkušebních maturitních komisí jako osoby odpovědné za realizaci a kontrolu průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky ve školách s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce předsedy. Těžištěm seminářů budou procesy ústních zkoušek společné části MZ, dokumenty používané při profilových a ústních zkouškách a praktická činnost při výkonu funkce předsedy. Část semináře bude vyhrazena rovněž dotazům a diskusi.
 • Konzultační semináře k hodnocení písemných prací z anglického jazyka v rámci společné části MZ žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ)
  Semináře jsou určeny všem vyučujícím anglického jazyka, kteří nejsou centrálními hodnotiteli PP z AJ a kteří se chtějí seznámit s přístupem k hodnocení písemného projevu žáků s PUP MZ v rámci společné části MZ.
 • Konzultační seminář pro hodnotitele ústní zkoušky z anglického jazyka v úpravě pro neslyšící
  Seminář je určen pro certifikované hodnotitele ústní zkoušky z anglického jazyka v úpravě pro neslyšící (tj. modifikované ústní zkoušky určené žákům s PUP MZ v kategorii a skupině SP-3) a slouží k prohloubení znalostí o principech vedení zkoušky a jejího hodnocení podle platných kritérií.

Ke stažení

Přehled konzultačních seminářů pro pedagogické pracovníky včetně cílových skupin

Název semináře Cílová skupina
Konzultační semináře k organizaci maturitní zkoušky a přijímacího řízení na SŠ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovní poradci základních a středních škol a pracovníci školských poradenských zařízení.
Konzultační seminář – český jazyk v úpravě pro neslyšící Učitelé českého jazyka, kteří vzdělávají žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-3.
Konzultační semináře pro management škol Ředitelé a zástupci ředitelů středních škol pověření organizací maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky
Konzultační semináře k hodnocení písemné práce z anglického jazyka v rámci společné části MZ Všichni středoškolští učitelé anglického jazyka1
Konzultační semináře k hodnocení písemné práce z německého jazyka v rámci společné části MZ Všichni středoškolští učitelé německého jazyka1
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře Pouze certifikovaní školní maturitní komisaři2
Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí Všichni středoškolští pedagogové, kteří zastávají funkci předsedy zkušební maturitní komise
Konzultační semináře k hodnocení písemných prací z anglického jazyka v rámci společné části MZ žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) Vyučující anglického jazyka, kteří pracují se žáky s PUP MZ a chtějí se seznámit s přístupem k hodnocení písemného projevu žáka s PUP v rámci společné části MZ.
Konzultační seminář pro hodnotitele ústní zkoušky z anglického jazyka v úpravě pro neslyšící Pouze certifikovaní hodnotitelé ústní zkoušky z anglického jazyka v úpravě pro neslyšící.

1 Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém školním roce.
2 Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém školním roce a kteří budou vykonávat funkci školního maturitního komisaře v roce 2019.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo