Dle školského zákona mají neslyšící a hluchoslepí žáci (tj. žáci, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí)1 právo na tlumočení do/z českého znakového jazyka nebo jiných komunikačních systémů.

Pro potřeby maturitní zkoušky jsou tito žáci, kteří v komunikaci preferují český znakový jazyk nebo jiné komunikační systémy, zařazeni do kategorie sluchové postižení, skupina 3.

Tlumočník

Tlumočníkem se pro účely maturitní zkoušky rozumí osoba, která tlumočí konkrétnímu žákovi průběžně během školního roku, nebo jiná osoba jednorázově pověřená touto funkcí právě za účelem tlumočení u maturitní zkoušky. Tlumočníkem může být pouze zletilá osoba schopná tlumočit z/do českého znakového jazyka nebo jiného komunikačního systému, kterým žák komunikuje.

Tlumočník musí mít tlumočnické vzdělání; výhodou je tlumočnická praxe v předmětu, ze kterého žák koná maturitní zkoušku.

Potřeba tlumočení v rámci maturitní zkoušky musí být výslovně uvedena v doporučení poradenského zařízení a musí korespondovat s dosavadním způsobem výuky žáka, tzn., že žák je na komunikaci prostřednictvím českého znakového jazyka nebo jiného komunikačního systému zvyklý.

Přidělení tlumočníka konkrétním žákům je v kompetenci ředitele školy. V případě, že tlumočník není zaměstnancem školy, uzavře s ním ředitel školy pracovněprávní vztah pro výkon tlumočení v rámci konání maturitní zkoušky.

Tlumočník je ředitelem nebo jím pověřenou osobou seznámen s pravidly tlumočení v rámci maturitní zkoušky [PDF, 269 kB] a písemně se zaváže k jejich dodržování.2

Ředitel zajistí minimálně v měsíčním předstihu před maturitní zkouškou vzájemné seznámení žáka a tlumočníka v rozsahu 1 – 4 hodin za účelem vyzkoušení funkčnosti tlumočení.

O seznámení s pravidly tlumočení a o uskutečnění výše zmíněného setkání žáka a tlumočníka včetně vyzkoušení funkčnosti tlumočení je veden písemný záznam [PDF, 269 kB].

K testovému sešitu povinných zkoušek společné části MZ je přiloženo CD s videonahrávkami překladů do českého znakového jazyka. Zadání zkoušek jsou přeložena následovně: u zkoušek z českého jazyka v úpravě pro neslyšící a anglického jazyka v úpravě pro neslyšící jsou přeloženy úvodní pokyny pro práci s testovým sešitem a instrukce úloh, u zkoušky z matematiky je přeložen obsah celého testového sešitu.

V případě, že žák preferuje jiný, řídce používaný, komunikační systém, je přítomen tlumočník přímo v učebně a na vyžádání překládá následovně: u zkoušek z českého jazyka v úpravě pro neslyšící a anglického jazyka v úpravě pro neslyšící překládá pouze úvodní pokyny pro práci s testovým sešitem a instrukce úloh, u zkoušky z matematiky překládá obsah celého testového sešitu.

Tlumočník může tlumočit i skupině žáků, pokud žáci používají stejný komunikační systém.

U zkoušek profilové části MZ probíhá tlumočení živě (tlumočník je v průběhu maturitní zkoušky přítomen přímo v učebně). Tlumočník je zajištěn ředitelem školy.

V případě živého tlumočení je vhodné pořídit videozáznam z celého průběhu zkoušky pro potřeby případného odvolání žáka na výsledek zkoušky.

Asistence a tlumočení žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek – informační materiál  [PDF, 405 kB]


1 Pojmy „neslyšící“, „hluchoslepí“ a „další komunikační systémy“ jsou definovány v zákoně č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (v platném znění).

2 Ředitel školy zajistí seznámení tlumočníka, příslušných zadavatelů a členů zkušební komise s pravidly tlumočení v rámci maturitní zkoušky (týká se těch zadavatelů a členů zkušební komise, kteří zadávají zkoušku žákům s PUP MZ využívajícím tlumočnických služeb).

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo