Asistence speciálně pedagogická

Asistence speciálněpedagogická je přiznána žákům s PUP MZ, kteří v důsledku svého postižení nemohou ani s využitím kompenzačních pomůcek samostatně vykonat maturitní zkoušku nebo některou její část.

Asistentem se pro účely maturitní zkoušky rozumí osoba, která poskytuje asistenci konkrétnímu žákovi průběžně během školního roku (stálý asistent pedagoga; osobní asistent) nebo jiná osoba jednorázově pověřená touto funkcí právě za účelem asistence u maturitní zkoušky. Může jím být pouze zletilá osoba, která je schopná asistovat konkrétnímu žákovi v souladu s jeho vzdělávacími potřebami a splňuje požadavky na asistenty.

Přidělení asistenta (i náhradního asistenta) konkrétním žákům je v kompetenci ředitele školy. Ředitel se rozhoduje na základě doporučení školského poradenského zařízení, konzultací s učiteli o dosavadním způsobu výuky žáka, žákem samotným (nebo jeho zákonnými zástupci) a dalšími zainteresovanými osobami. 

Úlohou asistenta je pomoci žákovi minimalizovat vnější překážky a důsledky postižení při zkouškové situaci. Jedná se např. o pomoc s orientací a mobilitou v budově školy, s polohováním žáka, s přípravou a obsluhou pomůcek, se zápisem odpovědí do záznamového archu, se čtením textu apod. Ředitel při výběru asistenta (i jeho náhradníka) preferuje osobu, na kterou je žák zvyklý, která má zkušenosti s konkrétním žákem a je schopna s žákem účelně komunikovat (rozumí žákově mluvě apod.), před osobou žákovi dosud neznámou. Asistentem žáka může být i jeho rodinný příslušník.

Některé funkce asistenta mohl až dosud vykonávat učitel při vyučování (předčítání zadání, udržování žákovy pozornosti apod.), a žák tedy neměl k sobě přiděleného stálého asistenta, ačkoli asistenci v širším slova smyslu ke své práci potřeboval; i takovýto žák má na základě doporučení školského poradenského zařízení na asistenci nárok.

V případě, že asistent není zaměstnancem školy, uzavře s ním ředitel školy pracovněprávní vztah pro výkon asistence v rámci maturitní zkoušky (včetně vyzkoušení asistence před MZ).

Seznámení s pravidly asistence

Asistent je ředitelem školy nebo jím pověřenou osobou seznámen s pravidly asistence v rámci maturitní zkoušky a písemně se zaváže k jejich dodržování. Ředitel školy zajistí seznámení s pravidly asistence v rámci maturitní zkoušky i u příslušných zadavatelů a členů zkušební komise (týká se zadavatelů a členů zkušební komise, kteří zadávají zkoušku žákům s PUP MZ využívajícím asistenční služby). O seznámení s pravidly asistence a o uskutečnění výše zmíněného setkání včetně vyzkoušení způsobu asistence je veden písemný záznam [PDF, 502 kB].

Ředitel zajistí vzájemné seznámení žáka a asistenta (i náhradního asistenta) a vyzkoušení asistence v rozsahu 1–4 hodin v měsíčním předstihu před maturitní zkouškou. V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, zajistí ředitel vzájemné seznámení žáka a asistenta (i náhradního asistenta) a vyzkoušení asistence v minimálně týdenním předstihu před maturitní zkouškou.

Na činnost asistenta v průběhu maturitní zkoušky dohlíží zadavatel. Zadavatel je mj. oprávněn vykázat z učebny osobu zajišťující asistenci žákům s PUP MZ, a to v případě, že vážně nebo opakovaně porušila podmínky stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiným způsobem narušila průběh zkoušek.

Základní pravidla pro výkon funkce asistenta

  • Asistent může plnit několik asistenčních funkcí zároveň (může např. plnit funkci zapisovatele a zároveň předčitatele – viz dále); jeden žák má k sobě nejvýše jednoho asistenta;
  • Může asistovat více žákům zároveň, pokud to umožňuje povaha asistence vyplývající z funkce/funkcí, kterou/které zastává [PDF, 200 kB].

Asistent může vykonávat jednu nebo více funkcí podle následujícího vymezení:

Funkce asistenta včetně upřesnění jeho konkrétní činnosti jsou uvedeny v doporučení školského poradenského zařízení.

Asistence technická

Technickým asistentem se pro účely maturitní zkoušky rozumí pověřená zletilá osoba schopná provádět technickou asistenci žákovi/žákům. Technický asistent zodpovídá za zajištění a funkčnost technických kompenzačních pomůcek žáka/žáků včetně všech potřebných komponentů a řeší případné problémy technického charakteru v průběhu MZ. 

Technický asistent (i náhradní technický asistent) není uveden jako asistent žáka v doporučení školského poradenského zařízení, ale je ustanoven ředitelem školy tehdy, pokud alespoň jeden žák bude v průběhu maturitní zkoušky používat technickou kompenzační pomůcku (např. PC). Technický asistent se řídí pravidly pro technické asistenty  [PDF, 222 kB]; je s nimi ředitelem školy nebo jím pověřenou osobou seznámen a zaváže se k jejich dodržování během maturitní zkoušky. V případě, že technický asistent není zaměstnancem školy, uzavře s ním ředitel školy pracovněprávní vztah pro výkon asistence v rámci maturitní zkoušky.

Ředitel zajistí vzájemné seznámení žáka/žáků a technického asistenta (i náhradního asistenta) v takovém předstihu, aby si žák mohl technickou pomůcku vyzkoušet 1–3 měsíce před maturitní zkouškou. O seznámení s pravidly pro technického asistenta a o uskutečnění výše zmíněného setkání včetně vyzkoušení technických pomůcek je veden písemný záznam[PDF, 222 kB] 

Technický asistent není přidělen konkrétnímu žákovi/žákům; je přidělen na učebnu/y, ve které/ých vykonávají maturitní zkoušku žáci používající technické kompenzační pomůcky. Technický asistent tedy může asistovat více žákům zároveň.

Není možné, aby technický asistent plnil zároveň některou z funkcí speciálně pedagogické asistence.

Na činnost technického asistenta v průběhu maturitní zkoušky dohlíží zadavatel. Zadavatel je mj. oprávněn vykázat z učebny osobu zajišťující asistenční službu žákům s PUP MZ, a to v případě, že vážně nebo opakovaně porušila podmínky stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiným způsobem narušila průběh zkoušek.

Asistence a tlumočení žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek  informační materiál  [PDF, 405 kB]

 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo