Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek z cizího jazyka a je zadávána formou tzv. pracovních listů.

Zadání Žák si losuje jedno z minimálně 5 zadání. Jednomu zadání odpovídá jeden pracovní list (s přílohou). V rámci jednoho zadání jsou ověřovány rozmanité dovednosti na třech všeobecných a jednom specifickém / oborovém tématu.
Formát 4 široce otevřené úlohy – každá na jiné téma (všeobecná témata jsou uvedena v katalogu požadavků pro příslušný cizí jazyk, specifická / oborová témata si stanovuje škola v souladu s RVP a ŠVP).
Hodnocení Hodnocení podle centrálně stanovených kritérií.
Povolené pomůcky Slovníky, pro 3. část UZ také doplňkové stimuly (např. obrazový materiál, mapa, čtenářský deník).

Pracovní list, který obsahuje zpracovanou 1., 2. a 4. část PL (tzv. zkušební úlohy), dodává na školu Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) prostřednictvím informačního systému CERTIS.

Témata v 1. 2. a 4. části pracovního listu jsou vždy témata všeobecná (viz katalog požadavků, část D, kapitola 3).

Třetí části PL (tzv. školní zkušební úlohy) si škola vytváří sama (dle metodických pokynů Centra), nebo si škola může vygenerovat celé pracovní listy včetně třetích částí dodaných Centrem prostřednictvím informačního systému CERTIS.

Ve třetí části ústní zkoušky nejsou ověřována všeobecná témata. V této části jsou ověřována témata specifická a/nebo oborová/odborná, která vycházejí ze specifik dané školy a/nebo oboru studia. Stanovená témata jsou vždy v souladu s výstupy v příslušném RVP a ŠVP školy (viz Katalog požadavků, část D, kapitola 3). Požadavky si stanovuje škola v souladu s ŠVP.

Třetí části, které zpracovává Centrum, se vztahují ke specifickým tématům, která by měla být dle příslušných RVP společná všem maturitním studijním oborům, tj. k reáliím zemí studovaného jazyka a České republiky/poznatků o zemích příslušných jazykových oblastní apod..

Průběh zkoušky

Pro přípravu na dílčí ústní zkoušku žák obdrží pracovní list žáka se zadáním, které si vylosoval. Žák má možnost si během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat. Zkoušení i hodnocení probíhá podle pracovního listu zkoušejícího, který obsahuje instrukce, zadání úkolů i přílohu ze zkušebního listu žáka, ale také doplňkové informace nezbytné pro řádný průběh zkoušení i hodnocení.

Hodnocení ústní zkoušky

Hodnocení ústní zkoušky probíhá dvěma certifikovanými hodnotiteli. U ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky zastává jeden hodnotitel funkci zkoušejícího a druhý hodnotitel funkci přísedícího. Hodnocení probíhá podle jednotné metodiky a kritérií hodnocení.

Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 44%, tzn., že žák uspěje v ústní zkoušce, pokud dosáhne nejméně 18 bodů z 39 možných.

Pracovní list

Při přípravě i v průběhu zkoušení pracuje žák s pracovním listem, který konkretizuje zadání ústní zkoušky. Pracovní list má pro všechna zadání jednotnou strukturu (počet částí zkoušky, čas vymezený na jednotlivé části zkoušky apod.) a je standardizován. Pracovní list je tvořen 4 částmi, přičemž každá z nich reprezentuje jiné téma.

Počet pracovních listů

Pro ústní zkoušku  z cizího jazyka společné části maturitní zkoušku platí pravidla, které jsou dána § 8, odst. 5 maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu a žák losuje vždy alespoň z pěti nabízených pracovních listů.

Pokud bude v daném dni u příslušné komise zkoušen pouze jeden žák, pak stačí, aby tato komise měla připraveno 5 pracovních listů. Nabídka pracovních listů se vztahuje vždy k právě jednomu zkušebnímu dni. Příští den lze použít u téže komise stejné pracovní listy jako ve dnech předchozích. Horní hranice počtu pracovních listů není stanovena.

Příklad: V jednom dni maturuje 8 žáků. Stačí mít tedy připraveno 12 pracovních listů (tj. 8+4). Tímto je splněna podmínka, že poslední žák bude losovat také minimálně z pěti pracovních listů.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo