Písemná práce (PP) z cizího jazyka je jednou z dílčích zkoušek komplexní zkoušky s cizího jazyka v rámci společné části maturitní zkoušky. Práce je rozdělena na 2 části, přičemž v každé části žák na základě zadání zpracovává jiný slohový útvar, tj. text odlišného typu, délky a na odlišné téma/situaci.

Specifikace zkoušky

ČAS 60 minut
ZKUŠEBNÍ DOKUMENTACE Testový sešit (TS) – je rozdělen do dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, která je specifikována zadáním. Do testového sešitu si žáci mohou dělat poznámky. Záznamový arch (ZA) – je rozdělen do dvou částí. Každá část obsahuje vymezený prostor s vyznačenými řádky pro zápis odpovědi (čistopis). Součástí ZA je tabulka pro zápis hodnocení.
POVOLENÉ POMŮCKY Slovník, pokud neobsahuje přílohy věnované písemnému projevu / korespondenci.
STRUKTURA 2 části – každá část obsahuje jednu úlohu (zadání) PP.
VÁHA ČÁSTÍ Maximální počet bodů za 1. část PP (úkol) je dvojnásobkem maximálního počtu bodů za 2. část PP (úkol).
FORMÁT ÚLOH 2 široce otevřené úlohy.
ZADÁNÍ Zadání specifikuje situaci / téma, typ a rozsah textu, adresáta / příjemce sdělení apod. Součástí zadání může být i výchozí text, např. inzerát, výňatek z dopisu.
HODNOCENÍ Hodnocení zajišťuje Centrum certifikovanými hodnotiteli. Hodnocení probíhá podle centrálně stanovených kriterií.

Organizace zkoušky

Žáci pracují s testovým sešitem, do kterého si mohou dělat poznámky, a se záznamovým archem, do kterého zapisují čistopis práce. Na titulní straně testového sešitu žáci naleznou nejdůležitější informace pro konání zkoušky, např. časový limit pro konání zkoušky, správný způsob zápisu apod. Záznamový arch je rozdělen na 1. a 2. část – povinností žáka je tedy zapisovat příslušný text do listu určeného pro zápis dané části písemné práce.

  1. ČÁST 2. ČÁST
DÉLKA TEXTU 120 – 150 slov 60 – 70 slov
HODNOCENÍ max. 24 bodů max. 12 bodů

Body za obě části písemné práce se sčítají. Maximální počet bodů za celou písemnou práci je tedy 36 bodů. Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 44%, tzn., že žák v písemné práci uspěje, pokud získá 16 a více bodů za celou písemnou práci.

V průběhu testování mohou žáci používat vlastní slovníky, pokud neobsahují zvláštní přílohy věnované písemnému projevu a korespondenci.

Hodnocení zkoušky

Hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím sítě certifikovaných hodnotitelů. Hodnotitel prochází vstupními a aktualizačními školeními a závěrečnými ověřeními způsobilosti. Při hodnocení písemných prací postupuje dle jednotné metodiky hodnocení.

Kritéria hodnocení

Úroveň komunikativní kompetence pisatele je posuzována ve vztahu ke komunikačnímu záměru, tj. zda pisatel dokázal sdělit to, co sdělit měl, a s ohledem na posuzovanou úroveň, tj. jak pisatel sdělil to, co sdělit měl. Na tomto principu jsou postavena i kritéria hodnocení pro posuzování písemné práce.

V písemné práci jsou prostřednictvím analytických kritérií hodnocení samostatně hodnoceny a také zaznamenávány 4 základní aspekty písemného projevu: zpracování zadání a obsah, organizace a koheze textu, slovní zásoba a pravopis a mluvnické prostředky.

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo