Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury. Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia na daném typu střední školy.

Žák odevzdává řediteli školy seznam literárních děl sestavený na základě kritérií, která jsou stanovena v Katalogu požadavků. Tento seznam je zároveň seznamem maturitních zadání. Zkoušku žák koná s pracovním listem, který dostává až po vylosování zadání.

Struktura zkoušky

Struktura zkoušky se skládá z analýzy uměleckého textu, charakteristiky literárněhistorického kontextu a analýzy neuměleckého textu.

1. Charakteristika uměleckého textu je tvořena 3 částmi:

  • I. část: téma, kompozice, literární druh a žánr;
  • II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy;
  • III. část: jazykové prostředky.

2. Literárněhistorický kontext literárního díla

3. Analýza neuměleckého textu je tvořena 2 částmi:

  • I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace;
  • II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky.

Poslední oblastí, v níž je žák hodnocen, je kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky.

Zadání zkoušky

Naprosto zásadním a určujícím prvkem pro ústní zkoušku je pracovní list. Tvoří základ pro analýzu textu a je vlastním zadáním zkoušky, které je jednoznačně určeno názvem literárního díla – např. Josef Škvorecký: Zbabělci. Pracovní list obsahuje:

  1. výňatek z uměleckého textu;
  2. výňatek z neuměleckého textu;
  3. strukturu zkoušky.

Ukázky vzorových pracovních listů:

Průběh zkoušky

Po vylosování maturitního zadání dostává žák od zkušební maturitní komise pracovní list, následuje 20minutová příprava „na potítku“. Vlastní ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu – literární dílo, které již bylo vylosováno, je totiž pro daný maturitní den vyřazeno.

Informace pro hodnotitele ústní zkoušky z ČJL

Je pravděpodobné, že hodnotitel ústní zkoušky, který byl certifikován před revizí ústní zkoušky (tedy ve školním roce 2013/2014 a dříve), má k dispozici pracovní listy vytvořené ještě před revizí ústní zkoušky. Vzhledem k tomu, že revize ústní zkoušky nezměnila podstatu zkoušky, je možné tyto pracovní listy využít, a to následujícími způsoby:

1. Pokud v minulých maturitních ročnících učitel preferoval pracovní listy s obecnou strukturou zkoušky,
může s nimi pracovat beze změn.
S jednotlivými částmi zkoušky bude žák před konáním maturitní zkoušky seznámen prostřednictvím různých informačních zdrojů (Maturitní zpravodaj, www.maturita.cermat.cz, facebookový profil Udělám maturitu).
2. Pokud v minulých maturitních ročnících učitel preferoval pracovní listy s rozpracovanou strukturou zkoušky, může volit mezi následujícími rovnocennými možnostmi:

a) s pracovním listem bude pracovat beze změn, pouze zkontroluje, zda jsou zastoupeny otázky zaměřené na všechny dílčí části zkoušky, které jsou předmětem hodnocení, v adekvátním pořadí;

b) při maturitní zkoušce dostane žák z původního pracovního listu pouze výňatky z uměleckého a neuměleckého textu a k nim obecnou strukturu zkoušky [PDF, 88 kB] bez konkrétních otázek (stačí jedna kopie pro všechny žáky, která bude k dispozici na potítku);

c) při maturitní zkoušce dostane žák z původního pracovního listu pouze výňatky z uměleckého a neuměleckého textu a k nim nově rozpracovanou strukturu zkoušky s konkrétními otázkami vztahujícími se ke konkrétnímu výňatku.

 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo