Hodnotiteli ústní zkoušky jsou učitelé českého jazyka a literatury, kteří byli proškoleni a získali osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústní zkoušky. Princip dvou hodnotitelů (zkoušející a přísedící) a také strukturace zkoušky, která mj. blíže specifikuje vědomosti a dovednosti ověřované v rámci ústní zkoušky, významně přispívá k objektivizaci zkoušky.

Žák je hodnocen v 7 oblastech, ve všech může získat maximálně 4 body, nejvýše tedy 28 bodů za celou zkoušku. Čas, který je věnován jednotlivým částem ústní zkoušky, by měl odpovídat jejich podílu na bodovém hodnocení ústní zkoušky. Vzhledem k zadání zkoušky, kterým je literární dílo, by analýze uměleckého textu a charakteristice literárněhistorického kontextu měly být věnovány 2/3 celkové časové dotace (orientačně tedy 10 min) a analýze neuměleckého textu 1/3 celkové časové dotace (orientačně tedy 5 min).

Poslední oblastí, v níž je žák hodnocen, je kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky, žák může být hodnocen maximálně 4 body. Detaily procesu hodnocení jsou předmětem metodických materiálů.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo