Zkouška má formu didaktického testu tvořeného různými typy uzavřených testových úloh (s jednou správnou odpovědí) a otevřenými úlohami se stručnou odpovědí. Testové úlohy mají různou bodovou hodnotu, která je uvedena u každé úlohy v testu.

Na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 75 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle doporučení vypracovaného školským poradenským zařízením (ŠPZ). Rovněž mohou využívat kompenzační pomůcky stanovené v doporučení ŠPZ. 

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání didaktického testu o 30 minut.

V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky, osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí (viz výše) mají možnost využít překladový slovník.

U otevřených úloh se za chybu považuje jednak neuvedené řešení, jednak chybné řešení, přičemž počet chyb se promítá do hodnocení úlohy. Pokud je tedy úkolem např. vypsat správně všechna slova, která jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisnou chybou, nebo vypsat z výchozího textu všechna zájmena, není vhodné tipovat odpovědi. Doporučujeme vypsat pouze ta slova, u kterých si je žák jist, že jde o správné odpovědí. Pokud má žák například napsat 4 slova, 2 slova napíše správně a 2 slova napíše chybně, za úlohu dostane 0 bodů.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo