Na základě kritérii pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce, která jsou součástí Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury stanoví ředitel školy nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam literárních děl a zpřístupní ho žákům. Minimální počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není vymezena.

Školní seznam literárních děl je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu. Každá škola, resp. její ředitel, zveřejňuje jeden seznam společný pro všechny maturanty dané školy v daném školním roce. Každý žák musí mít možnost vybrat si ze školního seznamu jakýkoliv titul, jeho volbu nelze omezovat ohraničením seznamů pro jednotlivé třídy. Školní seznam je pouze jeden dokument společný pro celou školu.

Ze školního seznamu si žák v souladu s Katalogem požadavků vybírá 20 literárních děl, která se stanou seznamem jeho maturitních zadání. Tento seznam žák odevzdává řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Školní seznam literárních děl musí být sestaven tak, aby umožňoval žákovi dodržet kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce uvedená v katalogu požadavků.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Celkový počet děl v seznamu žáka Oblast min. počet
Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama*. Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
*Drama je specifickým literárním druhem bez ohledu na to, zda se jedná o drama veršované či psané prózou.

Příprava zadání k ústní zkoušce

Pracovní listy připravuje předmětová komise školy, která je může zajistit následujícími třemi způsoby:

  1. předmětová komise školy připraví kompletní pracovní list;
  2. předmětová komise školy převezme kompletní pracovní list z banky pracovních listů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (banka je uložena v knihovně IS CERTIS);
  3. předmětová komise školy využije pracovní list z banky pracovních listů k vývoji vlastního pracovního listu.

Pravidla pro vývoj pracovních listů

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo