cesky jazykČeský jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:

Každou dílčí zkouškou jsou ověřovány především ty znalosti a dovednosti, k jejichž ověřování je příslušná forma dílčí zkoušky nejvhodnějším evaluačním (hodnotícím) nástrojem. Zároveň je tak minimalizováno nežádoucí překrývání působnosti jednotlivých dílčích zkoušek. K jistému průniku přitom musí docházet vždy, např. budeme-li vycházet z předpokladu, že ve všech třech dílčích zkouškách by mělo být požadováno spisovné vyjadřování, které je v souladu s jazykovými normami.

Požadavky k maturitní zkoušce jsou vymezeny Katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

Hodnocení společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Didaktický test je vyhodnocován centrálně elektronickou formou. Písemná práce je hodnocena hodnotiteli jmenovanými Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, kteří jsou proškolenými a certifikovanými centrálními hodnotiteli písemných prací společné části maturitní zkoušky, a ústní zkoušku hodnotí vždy dva certifikovaní hodnotitelé, které jmenuje ředitel školy.

Celkový bodový zisk z komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury se vypočítá jako vážený průměr získaných procentních bodů všech 3 dílčích zkoušek, přičemž váhy jednotlivých zkoušek (didaktický test : písemná práce : ústní zkouška) jsou 1 : 1 : 1. 

Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku z českého jazyka a literatury, opakuje jen tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl nebo ji nekonal.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo