Profilová část se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor rámcový vzdělávací program (RVP). Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Na základě § 26 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, může ředitel školy v případě maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí a praktické zkoušky stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení. Ředitel školy seznámí žáka s náhradním způsobem konání a hodnocení těchto zkoušek v dostatečném předstihu před jejich konáním.

Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky. Provedení a parametry profilové části maturitní zkoušky na příslušné střední škole jsou plně v kompetenci ředitele školy.

ŠKOLNÍ ROK  POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
2019/2020 2–3 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy max. 2 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy

Formy konání profilových zkoušek:

  • písemná zkouška;
  • praktická zkouška;
  • ústní zkouška;
  • maturitní práce s obhajobou.

Zkouška se může konat i kombinací uvedených forem (může se např. skládat z písemné zkoušky a ústní zkoušky).

Výsledky profilových zkoušek

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu (resp. jeho části), z něhož neuspěl.Výsledky profilových zkoušek

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Ředitelé středních škol mají možnost rozhodnout o možnosti nahrazení jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká těch oborů vzdělání, ve kterých se konají 3 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka minimálně na úrovní B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Totéž může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části, a to nehledě na stanovený počet povinných zkoušek profilové části v příslušném oboru vzdělání.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2019/2020 podává žák řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 21. května 2020, pro podzimní zkušební období pak do 25. července 2020.

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo